Fördjupa dig och ta nästa steg

Här har vi samlat stöd och kunskap för dig som vill fördjupa ditt arbete med att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det är viktigt att upptäcka våld utifrån ett medmänskligt perspektiv men också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det behövs kunskap och beslutsamhet för att bidra till ett våldsförbyggande arbetet.

För att bidra till det arbetet har vi nedan samlat förslag på olika aktiviteter som kan inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktiviteterna skiljer sig åt. En aktivitet kanske enbart genomförs inledningsvis, och andra aktiviteter ska genomföras varje år och därmed ingå i årshjulet.

Kartlägg erfarenheter av våld

Att undersöka medarbetarnas erfarenheter av våld är en viktig del av att inkludera våld i nära relation i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels som en start på arbetet, dels som en uppföljningsaktivitet i samband med medarbetarenkäten. 

Som underlag kan du använda den enkät (publiceras inom kort) som ligger till grund till rapporten Kan arbetsplatsen var trygg när hemmet inte är det?

Enkätfrågorna kan användas som underlag för att visa att medarbetarna har erfarenheter av våld, såväl att utöva våld i nära relation som att ha erfarenheter av utsatthet. Dessutom ges möjligheten för kollegor att delge erfarenheter av att just vara kollega med någon som utövar våld alternativt blir utsatta för våld i nära relation.

Resultatet kan sedan användas för att planera insatser samt som underlag till informationsinsatser på intranät och på APT samt för att planera aktiviteter.

Som alternativ till att genomföra en egen enkätundersökning kan några frågor inkluderas i en medarbetarenkät.

Exempel på undersökning

Gävle kommun har genomfört en kartläggning med syftet att undersöka förekomsten av utsatthet för olika typer av våld i nära relationer bland invånarna i Gävle kommun. I slutet av rapporten "Jag önskar dom hade trott mig" finns deras enkät. 
"Jag önskar dom hade trott mig" - en kartläggning av våld i nära relationer i Gävle kommun 2017

Lyft frågor om våld på arbetsplatsträff

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ämnen som kan väcka motstånd, både hos den som ska leda samtalet och de som deltar på mötet. Då kan det vara bra att ta fram ett så kallat APT-kit. Ett APT-kit kan innehålla bildspel med talarstöd om olika områden att belysa med fokus på våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

En arbetsplatsträff (APT) är ett forum för dialog och gemensamt arbete kring verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa. Det kan vara ett bra tillfälle att ta upp frågan om erfarenheter av våld och att sprida information om hur arbetsplatsen arbetar med frågan. Det är också en möjlighet att bidra med fakta, kunskap och göra ämnet "pratbart".  

Här är några teman som kan tas upp på ett APT: 

 • Varför är våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck en arbetsplatsfråga? 
 • Vad är våld och våldets konsekvenser? 
 • Tecken på att vara utsatta för våld i en nära relation 
 • Tecken på att utöva våld i en nära relation 
 • Arbetsplatsens rutiner och säkerhetsplanering 
 • Anmälan om barn som far illa .

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ämnen som kan väcka motstånd, både hos den som ska leda samtalet och de som deltager på mötet. Då kan det vara bra att ta fram ett så kallat APT-kit för respektive team.

 Ett APT-kit kan innehålla bildspel med talarstöd om olika områden att belysa med fokus på våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Exempel på APT-kit

På SKR:s webbplats finns förberedande material och bildspel med talarstöd som kan användas på ett APT för att lyfta frågan om våld i nära relationer.
Våld i nära relation - stöd för dig som chef, SKR

Ställ frågor till medarbetare

För att främja en god arbetsmiljö och arbetstagarens hälsa kan arbetsgivare ställa frågor om saker utanför arbetet som kan påverka arbetsförmågan. Frågor om erfarenheter av våld kan inkluderas på samma vis som frågor om bruk av alkohol och droger.  

Frågor om våld kan ställas på rutin genom att inkluderas i medarbetar- eller utvecklingssamtal och ställs då till alla medarbetare. Om en specifik anledning gör att du som chef känner oro kan frågorna istället ställas i samband med ett orossamtal eller självklart inkluderas vid en rehabutredning. 

I webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega, i chefsspårets kap 3, lär du dig ställa frågor och får dessutom chans att öva.

Medarbetarsamtal

Att inkludera frågor om våldserfarenhet i medarbetarsamtal är ett effektivt sätt att som arbetsplats visa att du som arbetsgivare bryr dig och att frågorna tas på allvar. Genom att alla medarbetare får samma frågor ökar möjligheterna till att upptäcka erfarenhet av våld och risken att någon känner sig utpekad minskar. minskar risken att någon känner sig utpekad.  

Som chef är det viktigt att i god tid informera alla på arbetsplatsen om att frågorna kommer att ställas på medarbetarsamtalet, så att det finns tid för förberedelse för den som ska svara på frågorna.

Exempel på formulering av frågor

I mallen för medarbetarsamtalen på Jämställdhetsmyndigheten finns sedan 2021 nedan frågor under rubriken Fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö:

 • Känner du dig på något sätt otrygg hemma eller på arbetsplatsen?
 • Uppför du dig på något sätt, hemma eller på arbetsplatsen, som du märker att andra inte mår bra av?

Följa upp att frågor ställs i medarbetarsamtal

Om det har tagits beslut att chefer ska ställa frågor om erfarenheter av våld under medarbetarsamtalet är det bra om denna aktivitet följs upp, för att säkerställa att alla medarbetare fått frågorna.

Ett sätt att följa upp är att lägga in en fråga kring det i medarbetarenkäten. Exempel på fråga i medarbetarenkäten:

 • Har din närmaste chef ställt en fråga om våld i nära relation i ditt senaste utvecklingssamtal?

Orosamtal

Vid misstanke eller kännedom om att en medarbetare är utsatt för våld eller utövar våld bör detta tas upp i ett samtal, antingen vid ett medarbetarsamtal eller i ett enskilt samtal. 

Som chef är det viktigt att visa att du har förståelse för att saker som händer i dina medarbetares liv kan påverka hälsa och arbetsförmåga och att samtalet sker av omtanke för att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Inled gärna samtalet med att berätta om de tecken du uppmärksammat. Försök att vara så konkret som möjligt, men visa respekt för medarbetarens integritet. 

Rehabsamtal

Erfarenhet av våld påverkar hälsan. Om din medarbetare har eller riskerar sjukfrånvaro som påverkar arbetsförmågan, måste arbetsgivaren och du som chef utreda behovet av arbetsanpassning och rehabilitering. Information om lagar som styr arbetet med arbetsanpassning och andra regelverk hittar du i foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation.  

Vid samtal som rör en rehabutredning är det viktigt att tydliggöra att samtalet sker av omtanke och att du som chef har ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Inled gärna samtalet med att berätta om de tecken du uppmärksammat. Försök att vara så konkret som möjligt, men visa respekt för medarbetarens integritet.

Dialog vid distansarbete

Att arbeta hemifrån har snabbt blivit en del i sättet att organisera sitt arbete och arbetsplatsen, men kan innebära utmaningar för hälsa och säkerhet, inklusive risken för att utsätta för våld i nära relation. En arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön även vid distans- eller hybridarbete. Det finns ökad risk att våldet inte upptäcks och det är svårare att ge stöd till utsatta som arbetar hemifrån. Chefer behöver därför vara vaksamma på dessa risker.   

Vid arbete hemifrån krävs en nära och regelbunden dialog mellan arbetsgivare och medarbetare för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. Om det inte är möjligt att skapa en bra arbetssituation i hemmet är det bättre att arbeta från den ordinarie arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren bör säkerställa att medarbetaren inte pressas att arbeta hemma av en våldsutövande partner.  När ni ser över behovet av skyddsronder på arbetsplatsen, tänk även in skyddsrond vid distansarbete. 

Viktigt att tänka på:

 • Det kan vara bra att lyfta frågor om våld återkommande, exempelvis på en arbetsplatsträff.
 • När ni ser över behovet av skyddsronder på arbetsplatsen, tänk även in skyddsrond vid distansarbete.

Exempel på en digital skyddsrond

På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du information som kan ligga till grund för en undersökning av medarbetares arbetsmiljö vid distansarbete.

Det finns de som redan inkluderat frågor om våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i arbete i uppföljningen för medarbetare som arbetar på distans. Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en handledning till cheferna inför samtalet samt ett underlag för att dokumentera skyddsronden.

Att möta din medarbetares svar

Det är viktigt att som chef se över eller upprätta rutiner som arbetsplatsen har kring att hantera våldserfarenhet så att de svar som kan komma under de olika slags samtalen bemöts på ett bra sätt.  

Du kan aldrig veta säkert på förhand vilken typ av svar eller reaktion du kommer få när du ställer frågor om våld. Men med förberedelse blir det lättare att möta din medarbetares svar konstruktivt.  

Du kan förbereda dig med att gå webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega. I chefsspårets kapitel 3 ges information råd och konkreta tips för hur du kan bemöta olika svar eller reaktioner på dina frågor och en chans till att öva.

Oavsett vilket svar du får på din fråga tänk på att:

 • informera om vad det finns för möjlighet till stöd i personens närhet
 • berätta om vad du som arbetsgivare kan göra
 • lämna ut material med viktiga telefonnummer
 • sätt upp en ny tid för uppföljningssamtal.

Regelverk som kan aktualiseras

Vid förekomsten av våld i nära relation på arbetsplatsen är det flera olika regelverk som kan komma att aktualiseras:

 • arbetsmiljölagen
 • socialtjänstlagen
 • sekretess
 • dataskyddsförordningen, GDPR

Det finns dock inte någon lagstadgad skyldighet att som arbetsgivare arbeta med området, men ett aktivt arbete mot våld i nära relationer ur ett arbetsmiljöperspektiv kan göra stor skillnad för medarbetare med erfarenhet av våld, och bidra till en tryggare arbetsmiljö.

Som ett stöd i arbetet har vi tagit fram foldern Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation tillsammans med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I den beskriver vi vilken roll arbetsplatsen kan spela och vilka regelverk som arbetsgivare bör känna till och som kan aktualiseras vid upptäckt av våld.

Vi informerar även om rehabilitering och arbetsanpassning och ger tips på stödverksamheter.

För det generella arbetsmiljöarbetet kan du även ta del av Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Företagshälsans roll

Ofta är det någon från personalavdelningen eller från företagshälsan som blir de som ska stötta chefer då det upptäcks att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation eller är någon utövar våld i en nära relation. 

Det finns stora organisationer med en inbyggd företagshälsa och andra som upphandlar den. Oavsett vilket är det viktigt att se över möjligheten att ställa krav på att företagshälsan ska ha kompetens inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det kan vara bra att ha det med som ett obligatoriskt krav, det vill säga både leverantörens personal samt underkonsulter uppfyller kompetenskravet för att anbudet ska gå vidare i upphandlingen.  I anbudet kan krav ställas på att inkludera frågor om våldserfarenhet i hälsosamtal/inledande samtal. Alternativt kan det vara med som ett tilldelningskriterium för bedömning av kvalitet och mervärde i anbudet.

Exempel på att ställa krav vid upphandling

Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning för att avropa företagshälsa. Om den upphandlad verksamhet inte uppfyller kompetenskravet vid upphandlingen, kan det i upphandlingen ställas krav på att 50 procent av alla anställda eller underleverantörer kan uppvisa ett intyg eller att de validerats inom sex månader. Ett år efter avtalets ingång ska samtliga anställa samt underleverantörer uppvisa att de uppfyller kraven. Se punkt 2.4 i Kammarkollegiets Vägledning för avrop från företagshälsa.

Olika aktörers stödmaterial för chefer

Här hittar du olika aktörers material, framtagna för vara ett stöd i arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

De flesta av materialen inkluderar beskrivningar av vad våld är, våldets konsekvenser och vad en chef eller en kollega kan göra vid misstanke eller kännedom om våld i nära relation.

Använd dem som inspiration för att påbörja eller fördjupa arbetet. De behöver anpassas till den egna verksamheten.  

Sexuella trakasserier

Arbetet med att lyfta våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i det systematiska arbetsmiljöarbetet är nära kopplat till arbetet mot sexuella trakasserier.

Information om arbete mot sexuella trakasserier hittar du i en folder från Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket: Motverka och förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Du hittar också information om sexuella trakasserier på vår webbplats.

 

Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

I den här rapporten har forskare vid Western University i Kanada intervjuat närmare 3 500 personer i Sverige för att bättre förstå hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivaren och arbetsplatsen.

Rapporten visar bland annat:

 • Över 40 procent av de anställda som besvarade enkäten hade påverkats av våld i nära relation, antingen själva eller via en kollega. 
 • Ungefär 21 procent av kvinnorna och 9 procent av männen uppgav att de någon gång hade utsatts för våld i nära relation.

Ta del av rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Behöver du hjälp i arbetet?

Vill du komma igång med att implementera våldsförebyggande åtgärder inom ramen för ert systematiska arbetsmiljöarbete och behöver tips och stöd? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 19 januari 2024

Senast uppdaterad: 22 mars 2024