Internationellt arbete

Det finns ett stort internationellt intresse för svensk jämställdhetspolitik och svenskt jämställdhetsarbete. Att sprida erfarenheter och kunskap är en viktig uppgift för myndigheten, liksom att delta i internationella samarbeten och uppföljningar på regeringens uppdrag.


Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja regeringen i det internationella samarbetet, bland annat när det gäller kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det finns en ökad efterfrågan på att Sverige ska samarbeta med andra länder och internationella organisationer och både driva på utvecklingen och bistå med kunskap om arbete för ökad jämställdhet på internationell nivå.

Det internationella arbetet på myndigheten ska bidra till att:

• den internationella utvecklingen inom våra ansvarsområde påverkas i positiv riktning;

• vår långsiktiga målbild uppnås och myndighetens strategi tillämpas;

• våra arbetssätt utvecklas bland annat genom att myndigheten utbyter kunskap och erfarenheter

 

EU

EU-kommissionens generaldirektorat

- Jämställdhetsmyndigheten är jämte Regeringskansliet representerad i egenskap av ”Equality Body” i rådgivande kommittén för jämställhet inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor (DG Justice).
- Myndigheten deltar i kommitténs expertmöten och i arbetet med att ta fram kommitténs rekommendationer inom relevanta jämställdhetsområden. Dessa ”Advisory Group Opinions” ligger till grund för kommissionens arbete och eventuella direktiv på området. Suppleant i kommittén är DO.
- Myndigheten deltar även i EU DG Home:s arbete mot människohandel där kommissionen utsett en särskild EU-samordnare mot människohandel, samt i samarbetet med Polismyndigheten inom ”EU Network of National Rapporteurs or Equivalent Mechanisms on Trafficking in Human Beings”.

EIGE

European Institute of Gender Equality (EIGE) bildades 2006 och är beläget i Vilnius, Litauen. Institutet arbetar för att bekämpa könsdiskriminering och för ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor och våld mot kvinnor genom att ge EU-institutionerna tekniskt stöd i form av insamling, analys och spridning av data och metodverktyg. Jämställdhetsmyndigheten representerar Sverige i EIGE:s expertråd och samarbetar med EIGE på avdelningsnivå.

Europarådet

Europarådet bildades 1949 och är en europeisk sammanslutning av 47 stater. Syftet med rådet är att skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa. Europarådet har både en politisk, övervakande och juridisk sida.

Den så kallade Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen övervakas av expertgruppen GREVIO och Partskommittén. Dessa granskar och ger rekommendationer till länderna.

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med uppföljningen, kunskapsspridning och genomförandet av de rekommendationer som tagits fram samt deltar som expertstöd till Regeringskansliet i Partskommittén.

Europarådets konvention om bekämpande av människohandel har som syfte att effektivisera medlemsstaternas arbete mot människohandel. Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om hjälp och skydd för dem som utsatts för brottet människohandel. Konventionen övervakas av expertgruppen GRETA.

 

FN

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda 2030.

Det är både en förutsättning och ett mål för hållbar utveckling och ska genomsyra allt arbete för att uppnå de 17 målen för hållbar utveckling Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de 17 globala målen, både internationellt och nationellt.

Jämställdhetsmyndigheten bidrar genom sina verksamhetsområden till arbetet med att nå och följa upp de globala målen inom Agenda 2030 i en rad avseenden. Framförallt gäller det mål 5: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, men även mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.

Myndigheten deltar i både UD:s och SCB:s myndighetsnätverk för Agenda 2030 och tillhandahåller utbildning för statliga myndigheter om Agenda 2030 och jämställdhet. Arbete med Agenda 2030 ingår även i myndighetens nordiska, EU- och FN-samarbeten och uppföljningar samt är integrerat i olika regeringsuppdrag.

 

Kvinnokommissionen (CSW)

Kvinnokommissionen är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC), och heter på engelska Commission on the Status of Women, oftast kallad CSW. Kommissionens årliga möte är det främsta i världen som samlar både medlemsstater, civilsamhällesaktörer och andra som arbetar för att stärka kvinnors situation och jämställdhet globalt.

Sverige prioriterar deltagande i kommissionens årliga möten på hög politisk nivå med avsikt att fortsatt vara en stark röst för alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Myndigheten sprider kunskap om Sveriges nationella och internationella erfarenheter på området. Jämställdhetsmyndigheten har sedan etableringen 2018 ingått i den officiella svenska delegationen och ansvarat för officiella sidoevent.

 

CEDAW

Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), den så kallade kvinnokonventionen är en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs 1979 och över 90 procent av FN:s medlemsstater har förbundit sig att följa den. Övervakningsorganet, kallat Kvinnokommittén (Committee on the Elimination of Discrimination of Women), granskar om staterna lever upp till sina åtaganden.

Vart fjärde år ska medlemsstaterna lämna in en rapport om hur de levt upp till konventionens artiklar och redovisa de åtgärder som vidtagits för att genomföra den. Sveriges tionde rapport lämnades in i april 2020.

Jämställdhetsmyndigheten bistår med sakkunskap och tar fram faktaunderlag till Regeringskansliet inför Sveriges rapportering.

 

Pekingdeklarationen och Pekingplattformen

Pekingplattformen, Beijing Declaration and Platform for Action, har antagits av 189 länder. Plattformen innehåller tolv centrala områden som rör kvinnors livssituation; fattigdom, utbildning, hälsa, våld, väpnade konflikter, ekonomisk makt, beslutsfattande, institutionella mekanismer för jämställdhetsarbetet, mänskliga rättigheter, medier, miljö och flickors situation. Pekingplattformen firar 25 år 2020.

Jämställdhetsmyndigheten sprider kunskap om Pekingplattformen i Sverige och bidrar med expertstöd till Sveriges internationella uppföljningar och rapportering av genomförande av plattformen inom FN.

 

Generation Equality Forum kampanjen och Action Coalitions

I samband med 25-årsfirandet av Pekingplattformen lanserade UN Women en global kampanj: Generation Equality - Realizing women’s rights for an equal future, som samlar aktivister, civilsamhället, företag, stater och regeringar för att uppmuntra till konkreta åtgärder för att föra jämställdheten framåt. Ett antal ”Action Coalitions” inom prioriterade teman har etablerats för att driva jämställdhetsagendan framåt med konkreta och resurssatta insatser. Ett globalt media/informations-paket har tagits fram inom ramen för Generation Equality kampanjen.

Action Coalitions finns inom följande områden:

- Könsrelaterat våld

- Ekonomisk jämställdhet och rättvisa

- Kroppslig integritet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

- Feministiska åtgärder för klimaträttvisa

- Teknik och innovation för jämställdhet

- Feministiska rörelser och ledarskap

Sverige leder tillsammans med andra länder och organisationer koalitionen om ekonomisk jämställdhet och rättvisa. Jämställdhetsmyndigheten ingår i den svenska arbetsgruppen för Generation Equality som leds gemensamt av Utrikesdepartementet/Global Agenda och Arbetsmarknadsdepartementet/Jämställdhetsenheten.

 

Befolkningskonferensen, ICPD

Vid FN:s befolkningskonferens (International Conference on Population and Development) även kallad ICPD, i Kairo 1994, kom 179 länder överens om ett handlingsprogram som innebar ett nytt sätt att arbeta med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det innebar ett genombrott för ett perspektiv om mänskliga rättigheter på befolkningsfrågor, inklusive rätten att bestämma över sin kropp och rätten till god hälsa. Framsteg har gjorts globalt vad gäller mödradödlighet, könsstympning av kvinnor och flickor och barnäktenskap.

Jämställdhetsmyndigheten arbetar med uppföljning av jämställd hälsa, mot könsstympning av flickor och kvinnor samt mot hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barn och tvångsäktenskap.

Folkhälsomyndigheten har 2020 lanserat Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) - En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Den utgår ifrån en holistisk ansats i frågor som rör exempelvis identitet, sexualitet, relationer, jämställdhet, föräldraskap och familj. Att försvara SRHR och rätten till fri abort är en prioriterad fråga för Sverige internationellt.

 

FN:s klimatkonvention, UNFCC

Sverige driver även jämställdhetspolitik i de internationella klimatförhandlingarna och de globala klimatfinanseringsfonderna. Syftet är att säkerställa att insatser inom ramen för utsläppsminskningar, klimatanpassningsåtgärder, kapacitetsuppbyggnad och finansiering tar hänsyn till jämställdhetsmålen.

Jämställdhetsmyndigheten bidrar med expertstöd inom jämställdhet och klimat till Regeringskansliet för Sveriges genomförande av Parisavtalet samt i framtagandet och förhandlingar kring Gröna Klimatfondens och Nordiska Utvecklingsfondens jämställdhetspolicyer. Myndigheten samverkar även med Naturvårdsverket i framtagandet av en jämställdhetsstrategi för Sveriges genomförande av det så kallade Parisavtalet om klimatförändringar.

 

Östersjöstaternas råd

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är en samarbetsorganisation för staterna omkring Östersjön. Rådet grundades 1992 för att främja demokratisk och ekonomisk utveckling i regionen.
Det ursprungliga uppdraget har förändrats under årens lopp och idag är nästan alla medlemsländer i Östersjöstaternas råd också medlemmar i EU. Rådet har en ökad betydelse som regional projektorganisation och till exempel deltar rådet i att genomföra EU:s Östersjöstrategi. Jämställdhetsmyndigheten samarbetar med CBSS inom våldsområdet, särskilt inom prostitution och människohandel.

 

Nordiska rådet och ministerrådet 

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet bildades 1952 och har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan där medlemsstaterna samarbetar kring följande politikområden: lag & rätt, arbetsliv, digitalisering, funktionshinder, hållbar utveckling, miljö & klimat, energi, barn & unga, utbildning och forskning, kultur, jämställdhet och språk.

De nordiska länderna har länge arbetat tillsammans för att öka jämställdheteten på alla områden i samhället. Jämställdhet mellan könen är en förutsättning för att den nordiska modellen blivit så framgångsrik, och är en grundpelare i de moderna nordiska välfärdssamhällena.

Jämställdhetsmyndigheten samarbetar med Nordiska Ministerrådets jämställdhetsrådgivare och NIKK.

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön och är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet som samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv.

 

OECD

ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING, OECD grundades i Paris 1961 med uppgift att genom eget analysarbete föreslå politiska och ekonomiska policyåtgärder till gagn för tillväxt, demokrati och marknadsekonomi.

OECD utvärderar och jämför de olika medlemsländernas politik och policyer och lyfter lärorika exempel inom olika områden. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet och ger ut årliga rapporter.

OECD Gender Data Portal omfattar utvalda indikatorer som belyser jämställdhet inom utbildning, sysselsättning, entreprenörskap, hälsa, utveckling och styrning.

Jämställdhetsmyndigheten bidrar till OECD:s analyser samt samverkar med OECD för utbyte och lärande, främst på området ekonomisk jämställdhet men även i relation till Covid-19 och pandemins inverkan på kvinnor och jämställdhet.

Publiceringsdatum: 21 juli 2021

Senast uppdaterad: 17 januari 2022