Uppföljning av jämställdhetspolitiken

En av Jämställdhetsmyndighetens viktigaste uppgifter är att följa och analysera samhällets utveckling och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot de sex jämställdhetspolitiska delmålen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Myndigheten ska arbeta med "uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och därmed bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken" (förordningen SFS 2017:937). I arbetet använder vi, förutom egna uppföljningar och analyser, tillgänglig statistik, studier, aktuell forskning och andra myndigheters uppföljningar som har relevans för området.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa och analysera åtgärder som vidtagits av myndigheter och andra aktörer, för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Redovisningen publiceras varje vår.

På sidan Jämställdhet i Sverige kan du läsa mer om hur det står till med jämställdheten i Sverige och hur det går för de jämställdhetspolitiska delmålen.

De sex jämställdhetspolitiska delmålen

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Delmålet tar sikte på fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män och omfattar inkomster i form av lön och näringsverksamhet, avkastning på kapital, ersättningar och bidrag samt effekter av skatter och avgifter.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Strukturer och stereotypa föreställningar utifrån kön ska inte hindra människor att utveckla intressen och ambitioner för att nå sin fulla potential.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem - och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Delmålet avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på en samhällsnivå.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Delmålet omfattar fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och inkluderar även förebyggande folkhälsoarbete.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld samt hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Delmålet har även ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld.

 

Publiceringsdatum: 21 juli 2021

Senast uppdaterad: 21 september 2023