Stöd och samordning av jämställdhetsarbete

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att ge stöd till statliga myndigheter inklusive lärosäten och länsstyrelser samt samverka med regioner och kommuner i deras arbete med att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vi ska också samordna uppdrag inom jämställdhetspolitikens område.

En av Jämställdhetsmyndighetens huvudsakliga uppgifter är att stödja och samordna aktörer i arbetet för att öka jämställdheten i samhället. Detta gäller aktörer på alla nivåer, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Vi stöder statliga myndigheter inklusive lärosäten i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vi samverkar med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att öka genomslaget av jämställdhetspolitiken på regional och lokal nivå.

Stödet till andra aktörer är behovs- och kunskapsbaserat och bygger både på erfarenheter från tidigare arbete och från aktuell forskning. Vi bedriver två fleråriga utvecklingsprogram som riktar sig till myndigheter och högskolor och universitet.

Stöd till statliga myndigheter

Kvinna och man samtalar i ett mötesrum.
Foto: Stina Gränfors

 

Myndigheters arbete med jämställdhetsfrågor och ojämställdhetsproblem handlar om att bidra till och bygga ett jämställt samhälle. Statliga myndigheter ska ge lika förutsättningar och service för alla, oavsett kön. Regeringens utvecklingsprogram jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering så att de bidrar till uppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen. 

Under perioden 2020–2025 har regeringen gett ett 54 myndigheter ett särskilt jämställdhetsuppdrag. Myndigheterna ska både identifiera och åtgärda ojämställdhet inom sina kärnverksamheter och bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Dialog och nära samarbete

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att stödja myndigheterna i detta arbete, bland annat med planering av arbetet med jämställdhetsintegrering, analys av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och arbetet med att följa upp resultat och effekter av arbetet.

I arbetet ingår också att sprida kunskap och lärande, främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer och löpande utvärdera insatserna inom JiM-programmet.

Vi strävar efter att stödet till andra myndigheter är verksamhetsanpassat och utformat i nära dialog med berörda myndigheter för att bli så träffsäkert som möjligt. För detta använder vi oss bland annat av en referensgrupp där målgrupperna är representerade. I relevanta delar samarbetar vi med Diskrimineringsombudsmannen, Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån och länsstyrelserna.

Stödet består av flera delar

Vi erbjuder ett basutbud av stöd till myndigheterna inom JiM-programmet i form av:

Fördjupat stöd i JiM+

JiM+ är ett fördjupat stöd där ett antal statliga myndigheter deltar. Målet är att genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stöder arbetet.

Fördjupat stöd i JiM+

Stöd till högskolor och universitet

Tre studenter i samtal under ett grupparbete på universitetsbibliotek.

 Högskolan är statens största arbets- och studieplats och har ett stort ansvar att erbjuda samma möjligheter och villkor oavsett kön. Utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU) syftar till att stärka lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering så att de ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Sedan 2016 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University haft uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.  De ska redogöra för lärosätets utvecklingsbehov, mål och aktiviteter samt beskriva hur lärosätet ska integrera jämställdhet som en del av den ordinarie verksamheten, exempelvis i lednings- och styrprocesser. Åtgärder och resultat redovisas i lärosätenas årsredovisningar. Sedan 2018 ska högskolor och universitet även redovisa hur de tar hänsyn till jämställdhet när de fördelar forskningsmedel. Lärosätenas uppdrag om jämställdhet beskrivs i deras årliga regleringsbrev från regeringen.

Vi har i uppdrag att stödja högskolorna och universiteten i detta arbete. Vi erbjuder stöd i planeringen av arbetet, genomför kompetenshöjande insatser och främjar erfarenhetsutbyten mellan lärosäten. Stödet innebär också att vi följer upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag om jämställdhetsintegrering, erbjuder stöd med att identifiera och sprida lärande exempel samt göra resultat av arbetet synliga och tillgängliga.

Vi strävar efter att stödet ska vara anpassat till verksamheten och utformas i dialog med lärosätena och med andra relevanta aktörer för sektorn. Stödet samordnas med och tillvaratar erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Det ska också vara forskningsnära.

Under 2023 och 2024 genomför en seminarieserie för att utveckla jämställdhetsarbetet i akademin där 18 högskolor och universitet medverkar.

Jämställdhetsmyndigheten har även andra regeringsuppdrag som angränsar till JiHU-uppdraget, till exempel att erbjuda utbildningar och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.  Dessa kurser hittar du bland våra utbildningar.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 23 juli 2021

Senast uppdaterad: 24 januari 2024