Stöd och samordning av jämställdhetsarbete

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att ge stöd till statliga myndigheter inklusive lärosäten och länsstyrelser samt samverka med regioner och kommuner i deras arbete med att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vi ska också samordna uppdrag inom jämställdhetspolitikens område.

En av Jämställdhetsmyndighetens huvudsakliga uppgifter är att stödja och samordna aktörer i arbetet för att öka jämställdheten i samhället. Detta gäller aktörer på alla nivåer, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Vi stöder statliga myndigheter inklusive lärosäten i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vi samverkar med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att öka genomslaget av jämställdhetspolitiken på regional och lokal nivå.

Stödet till andra aktörer ska vara behovs- och kunskapsbaserat och bygga både på erfarenheter från tidigare arbete och från aktuell forskning. Vi bedriver två fleråriga utvecklingsprogram som riktar sig till myndigheter och högskolor och universitet.

Stöd till statliga myndigheter

Kvinna och man samtalar i ett mötesrum.
Foto: Stina Gränfors


Myndigheters arbete med jämställdhetsfrågor och ojämställdhetsproblem handlar om att bidra till och bygga ett jämställt samhälle. Statliga myndigheter ska ge lika förutsättningar och service för alla, oavsett kön. Regeringens utvecklingsprogram jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering så att de bidrar till uppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen. 

Under perioden 2020–2025 har regeringen gett ett 60-tal myndigheter ett särskilt jämställdhetsuppdrag. Myndigheterna ska både identifiera och åtgärda ojämställdhet inom sina kärnverksamheter och bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att stödja myndigheterna i detta arbete, bland annat med planering av arbetet med jämställdhetsintegrering, analys av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och arbetet med att följa upp resultat och effekter av arbetet.

I arbetet ingår också att sprida kunskap och lärande, främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer och löpande utvärdera insatserna inom JiM-programmet.

Stödet till andra myndigheter ska vara verksamhetsanpassat och utformas i nära dialog med berörda myndigheter för att bli så träffsäkert som möjligt. För detta använder vi oss bland annat av en referensgrupp där målgrupperna är representerade. I relevanta delar kommer stödverksamheten att planeras och erbjuds i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån och länsstyrelserna.

Vi erbjuder ett basutbud av stöd till myndigheterna inom JiM-programmet i form av:

  • nätverksträffar för myndigheternas samordnare för jämställdhetsintegrering
  • utbildningar om jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering
  • vägledningar, stödmaterial och lärande exempel
  • nyhetsbrev med aktuell information.
  • kontaktperson hos Jämställdhetsmyndigheten för att samordnare och ledningsfunktioner enkelt ska kunna ställa frågor och få återkoppling.

Utöver det generella stödet kommer vi att arbeta strategiskt med ett antal prioriterade myndigheter vars kärnverksamhet bedöms ha stor inverkan på de jämställdhetspolitiska målen. Stödet till  statliga myndigheter ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU).

Fördjupat stöd i JiM+

JiM+ är ett fördjupat stöd där ett ett antal statliga myndigheter deltar. Målet är att genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stöder arbetet.

Fördjupat stöd i JiM+

Stöd till högskolor och universitet

Tre studenter i samtal under ett grupparbete på universitetsbibliotek.


Högskolan är statens största arbets- och studieplats och har ett stort ansvar att erbjuda samma möjligheter och villkor oavsett kön. Utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU) syftar till att stärka lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering så att de ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Sedan 2016 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University haft uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.  De ska redogöra för lärosätets utvecklingsbehov, mål och aktiviteter samt beskriva hur lärosätet ska integrera jämställdhet som en del av den ordinarie verksamheten, exempelvis i lednings- och styrprocesser. Åtgärder och resultat redovisas i lärosätenas årsredovisningar. Sedan 2018 ska högskolor och universitet även redovisa hur de tar hänsyn till jämställdhet när de fördelar forskningsmedel. Lärosätenas uppdrag om jämställdhet beskrivs i deras årliga regleringsbrev från regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja högskolorna och universiteten i detta arbete. Vi erbjuder stöd i planeringen av arbetet, genomför kompetenshöjande insatser och främjar erfarenhetsutbyten mellan lärosäten. Stödet innebär också att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag om jämställdhetsintegrering, erbjuda stöd med att identifiera och sprida lärande exempel samt göra resultat av arbetet synliga och tillgängliga.

Vi strävar efter att stödet ska vara anpassat till verksamheten och utformas i dialog med lärosätena och med andra relevanta aktörer för sektorn. Stödet ska samordnas med och tillvarata erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Det ska också vara forskningsnära.

Jämställdhetsmyndigheten har även andra regeringsuppdrag som angränsar till JiHU-uppdraget, till exempel att erbjuda utbildningar och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.  Dessa kurser hittar du bland våra utbildningar.

Fördjupat erfarenhetsutbyte för högskolor och universitet

Under hösten 2022 utformar Jämställdhetsmyndigheten ett nytt sätt för lärosäten att utbyta erfarenheter av arbetet med jämställdhetsintegrering. Målet är att ytterligare stärka lärosätets förutsättningar att nå resultat i form av ökad jämställdhet. Fokus för samarbetet att lärosäten kan ta del av varandras erfarenheter kring hur arbete med jämställdhetsintegrering fungerar. 

Fördjupat erfarenhetsutbyte för högskolor och universitet

Inloggningssidor för högskolor och universitet

Dessa sidor innehåller planer, kontaktuppgifter med mera och riktar sig till samordnare och andra personer verksamma i landets högskolor och universitet inom ramen för uppdraget jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU).

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 23 juli 2021

Senast uppdaterad: 10 november 2022