Information och stöd till dig som lever med skyddade personuppgifter

Här har vi samlat material och länkar för dig som lever med skyddade personuppgifter. Det finns också länkar som specifikt vänder sig till barn.

Om du är utsatt för hot och våld från en eller flera personer har du rätt att få olika typer av skydd och stöd. En sådan skyddsåtgärd kan vara att skydda dina personuppgifter. Uppgifter om alla som bor i Sverige finns i folkbokföringsregistret. Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter, som innebär att deras namn och adress skyddas från att bli offentliga.

Tre former av skydd

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan användas för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse.

Det finns tre olika nivåer på skyddet: 

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En ansökan om sekretessmarkering görs hos Skatteverket som kan registrera detta om det finns risk att en enskild utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. En ansökan om sekretessmarkering för barn behöver inte göras av vårdnadshavare utan även exempelvis socialtjänst eller polis kan göra en sådan ansökan.

Sekretessmarkering ska göra det svårare för andra att ta del av en persons personuppgifter. Markeringen fungerar som en varningssignal för myndigheter som behöver göra en särskild sekretessprövning innan uppgifter lämnas ut.

För uppgifter av visst slag gäller en generell sekretessbestämmelse för förföljda personer. Uppgifter om en persons bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, eller annan jämförbar uppgift får inte lämnas ut om det av särskild anledning kan antas leda till att den enskilde eller någon närstående kan komma att utsättas för hot eller våld om uppgiften röjs.

Skyddad folkbokföring

Skyddad folkbokföring ska beviljas den som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. En ansökan om skyddad folkbokföring görs till Skatteverket. En person med skyddad folkbokföring kan bli folkbokförd i en kommun även om personen flyttat därifrån, eller i en helt annan kommun. Om ett barn vårdas med stöd av LVU och behöver skyddas mot en av eller båda vårdnadshavarna kan socialnämnden ansöka om att barnet ska få skyddad folkbokföring.

Den nya adressen registreras inte i folkbokföringen och kan därför inte spridas till andra myndigheter. Post som skickas till en person med skyddad folkbokföring går via Skatteverkets förmedlingstjänst. Uppgifter om att en person har skyddad folkbokföring skickar Skatteverket till andra myndigheter så att detta framgår vid deras hantering av ärenden. Skyddad folkbokföring ska som regel medges för obestämd tid om det inte finns särskilda omständigheter som talar för att skyddsbehovet endast kan förväntas bestå under viss tid. Om skyddet begränsas bör det normalt inte ges för kortare tid än fem år.
Läs mer om skyddad folkbokföring på Skatteverkets webbplats

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter är det starkaste skyddet för personuppgifter och används endast i undantagsfall när alla andra åtgärder inte räcker till. Det innebär att en person får nya identitetsuppgifter såsom namn och personnummer, och att den gamla identiteten tas bort ur folkbokföringsregistret.

Ansökan om fingerade personuppgifter prövas av Polismyndigheten, och ska som regel medges för obestämd tid. En person som har medgivits fingerade personuppgifter får göra ansökan även för ett barn om personen är vårdnadshavare och om det syftar till att skydda barnet från den andra vårdnadshavaren.
Läs mer om fingerade personuppgifter på Polismyndighetens webbplats

Skatteverket tar emot ansökningar om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering, medan Polisen hanterar ansökningar om fingerade personuppgifter.

Information till vuxna

Flera myndigheter och organisationer jobbar med frågor som rör skyddade personuppgifter, liksom annat stöd och skydd kopplat till detta. Här hittar du stödmaterial och information i ämnet. 

Skatteverket

Hos Skatteverket hittar du samlad information om skyddade personuppgifter, vad som krävs för att få det och hur du gör för att ansöka: Samlad information om skyddade personuppgifter.

Skatteverket har även tagit fram åtta filmer om vad skyddad folkbokföring och sekretessmarkering innebär, hur du ansöker och vad du som lever med skyddade personuppgifter behöver tänka på. 

På Skatteverkets hemsida finns även en vägledning för offentliga aktörers hantering av skyddade personuppgifter

Polisen

Även hos Polisen hittar du information om skyddade personuppgifter, inklusive hur ansökan om att få fingerade personuppgifter går till: Skyddade personuppgifter.

Ytterligare skydd som i vissa fall kan bli aktuellt är ett kontaktförbud mot en person som utsätter dig för hot och våld. Kontaktförbud ansöker du om hos Polisen: Kontaktförbud

Du kan kontakta Polisen om du eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld: Brott i nära relation. Det gäller även vid utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck: Hedersrelaterade brott.

Polisen kan också hjälpa dig om du behöver begära utdrag ur belastningsregistret, till exempel vid ansökan om vissa typer av jobb. Här kan du läsa mer om hur du som har skyddade personuppgifter gör i en sådan situation: Skyddade personuppgifter.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter. På myndighetens webbplats kan du bland annat få information om din rätt till skydd när du är utsatt för hot och våld: Skydd för din person.

Försäkringskassan

Försäkringskassan arbetar med att besluta om och betala ut exempelvis föräldrapenning, bostadsbidrag och sjukpenning. Här hittar du mer information om hur personer med skyddade personuppgifter ska göra i kontakt med myndigheten: Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter.

Kronofogden

Om du har kontakt med Kronofogden och har skyddade personuppgifter finns viktig information att känna till: Om du har skyddade personuppgifter.

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för frågor om riksdags-, region- och kommunalval samt landsomfattande folkomröstningar. Du som har skyddade personuppgifter och behöver beställa ett nytt röstkort, till exempel till en annan adress, kan få mer information här: Beställ röstkort. Ytterligare information: Hur fungerar det för folk som har skyddade personuppgifter?

Information till barn

Alla barn har rätt att känna sig trygga. Om du eller någon i din närhet är utsatt för hot och våld finns det många som kan och ska hjälpa till med stöd och skydd. Ett sätt att skydda dig från den person eller de personer som gör dig illa kan vara skyddade personuppgifter. Det och mycket mer kan du få information om här.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten jobbar med att lyfta fram rätten till olika typer av stöd och skydd för den som är eller har varit utsatt för brott. På sin webbplats har de samlat information för dig som är under 18 år: För dig under 18 år.

Här kan du bland annat få information om brott, rättigheter och var det finns stöd och hjälp att få. Du kan också få veta mer om vad som händer vid anmälan om brott och om det blir rättegång: Start (jagvillveta.se).

UMO

UMO är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år, där du bland annat kan läsa om vad skyddade personuppgifter är, hur du ansöker och hur det kan vara att leva med skyddade personuppgifter: Skyddade personuppgifter och skyddad identitet

Polisen

Till Polisen kan du vända dig om du eller någon annan har blivit utsatt för våld, övergrepp eller andra kränkningar: Brott mot barn och unga.

Barnombudsmannen (BO)

BO har i uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen. År 2011 släppte de rapporten Oskyddad. I den finns berättelser från barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Övriga tips

För dig som lever med skyddade personuppgifter finns också en handbok som togs fram 2014 och som kan ge dig tips och råd: Man vill ju finnas - En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 23 mars 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024