Om Jämställdhetsmyndigheten

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och mäns våld mot kvinnor. Vi ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

För att säkerställa att jämställdhetspolitiken får genomslag så ska Jämställdhetsmyndigheten ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, regioner, det civila samhället och näringslivet. Vår uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Arbetet bedrivs inom följande verksamhetsområden:

Jämställdhetsutredningens betänkande Mål, makt och myndighet (SOU 2015:86) beskriver vikten av en permanent förvaltningsstruktur på jämställdhetens område för att främja ett strategiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete. Därför inrättades Jämställdhetsmyndigheten 1 januari 2018; för att få en fast och permanent struktur på nationell nivå för att regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar genomförs. 

Myndigheten är placerad i Angered, Göteborg. Den leds av generaldirektör Lena Ag som också är ordförande i det insynsråd som är kopplad till verksamheten. I nuläget har vi ett 100-tal anställda.

Aktuella uppdrag

Här kan du läsa om Jämställdhetsmyndighetens aktuella regeringsuppdrag.

Våra uppdrag