Projektbidrag för våldsförebyggande arbete

Sök bidrag för projekt som förebygger mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ideella organisationer, stiftelser, kommuner, kommunalförbund och regioner kan söka bidraget när utlysningen öppnar 16 september 2024.

Tre tonårskillar i en park med en boll och varsin ryggsäck

Kort om bidraget

Det här bidraget ska stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser. Därför prioriteras projekt som till exempel utvärderas genom att ni samverkar med ett lärosäte, men det är inte ett krav. 

Bidraget riktar sig till ideella organisationer, stiftelser, kommuner och regioner som redan har ett våldsförebyggande arbete som pågår, men där ni vill använda bidraget för att förstärka, utveckla eller utvärdera era insatser inom:

 1. Mäns våld mot kvinnor
 2. Våld i nära relationer
 3. Sexuellt våld
 4. Hedersrelaterat våld och förtryck
 5. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Särskilda prioriteringar:

Jämställdhetsmyndigheten prioriterar särskilt projekt som: 

 • genomför utvärdering i samverkan med ett lärosäte
 • har förutsättningar för god spridning av resultaten
 • har möjlighet till samverkan med andra aktörer   

När projektet är slut ska ni ha bidragit till exempelvis ökad samverkan, att insatser har utvärderats i samverkan med ett lärosäte eller till att det finns goda förutsättningar att sprida resultaten från projektet.

Statsbidraget är en av åtgärderna inom regeringens nationellt våldsförebyggande program.

Ni kan läsa mer om skillnaden mellan projektbidrag och verksamhetsbidrag under Frågor och svar om statsbidrag.

Ni kan söka bidraget

 • Kommuner
 • Kommunalförbund
 • Regioner
 • Ideella organisationer
 • Stiftelser som inte är statliga eller kommunala 

Organisationer och stiftelser ska bedriva verksamhet i Sverige utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag. Organisationer och stiftelser ska respektera demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget får inte ersätta befintlig finansiering, utan ska istället förstärka det arbete som redan bedrivs med de medel som finns idag. 

Se mer under Villkor och beskrivning av visst våldsförebyggande arbete. Kraven regleras i regeringens förordning om bidraget. 

Viktiga datum

Utlysningen öppnar 16 september och stänger kl. 14.00 den 16 oktober. Den 28 augusti kl. 10.00-11.30 hålls ett digitalt informationstillfälle. Anmälan och länk till mötet publiceras här när det närmar sig. 

Så mycket pengar kan ni söka

Tillsammans med ansökan ska ni lämna en budget. Er budget bedöms sedan tillsammans med de övriga delarna av er ansökan, som en helhet. Det finns alltså ingen övre gräns för hur mycket ni kan ansöka om, utan budgeten ska vara skälig utifrån de aktiviteter ni ska genomföra och de resultat ni förväntar er att uppnå vid projekttidens slut. Har ni medfinansiering från projektets parter kan ni berätta detta i ansökan, men vi ställer inget krav på medfinansiering.

Ansökan kan omfatta två kalenderår. Utlysningen 2024 omfattar ansökningar för kalenderåren 2025 och 2026.

Stödberättigade kostnader

Med stödberättigade kostnader menas de kostnader som ni har för att genomföra projektet. I denna utlysning är den här typen av kostnader stödberättigade:

 • Lönekostnader inklusive lönebikostnader om högst 45 %
 • Externa tjänster
 • Resor och logi
 • Övriga kostnader

Ni kan söka bidrag för att anlita en extern aktör för att utvärdera de insatser ni ansöker om bidrag för. Ni kan också ansöka om vissa kostnader för administration av den verksamhet ni ansöker om bidrag för.

Så går ansökan till

Skicka in er ansökan i vår e-tjänst senast 16 oktober. Ni kommer att hitta länkar till den när utlysningen öppnar, vi utvecklar just nu en förbättrad version.

Delta gärna på infoträffen 28 augusti för att få mer information, eller ställ frågor till våra handläggare via mejl: bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se. Ni kan läsa mer om hur ansökningsprocessen fungerar och vad som händer efter att ni skickat in er ansökan på sidan med frågor och svar om statsbidrag.

Villkor och beskrivning av visst våldsförebyggande arbete

 

VISST VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE - VAD INNEBÄR DET?

Det formella namnet på bidraget är statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Det är alltså avgränsat till att omfatta förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Våldsförebyggande arbete kan beskrivas på flera olika sätt. I svensk kontext beskrivs ofta det våldsförebyggande arbetet som universellt, selektivt eller indikativt.

Det finns behov av förebyggande insatser som förebygger våld i ungas partnerrelationer och utsatthet för hot och hat på nätet.

Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra det våldsförebyggande arbetet, inte minst när det handlar om insatser som syftar till att tidigt upptäcka och motverka våld inom familjen. För insatser som berör unga mellan 13 och 25 år bör ett ungdomsperspektiv beaktas. 

Statsbidraget kan bidra till att utveckla insatser inom alla dessa delar.

Universell prevention

Med universell prevention avses tidigt våldsförebyggande insatser riktade till en stor del av befolkningen för att utmana sådana normer och värderingar som underbygger eller rättfärdigar utövande av våld.

Universella insatser är sådant som når hela samhället och är bra för alla. Exempel är sådant som främjar goda familjerelationer, fullföljd skolgång, att uppleva höga/positiva förväntningar, en meningsfull fritid, sociala relationer, egenmakt, sen alkoholdebut och trygga miljöer. För att ge ett konkret exempel kan det handla om att låta skolor, organisationer och andra aktörer i civilsamhället sprida kunskap om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.

Selektiv prevention

Med selektiv prevention avses insatser riktade till personer som har en förhöjd risk att använda våld.

Här handlar det om att kompensera för risken som personerna lever i.

Exempel på sådana insatser kan vara terapi, tidig upptäckt av riskbeteende, stödundervisning i skolan, särskilda stödinsatser till föräldrar med särskilda behov, etc. Det är insatser som väger upp om en person har många riskfaktorer omkring sig, som utjämnar och kompenserar för ojämlika livsvillkor.

Dessa insatser når alltså en mindre andel av befolkningen.

Indikativ prevention

Med indikativ prevention avses insatser för personer som utövar våld för att de ska upphöra med detta samt insatser för personer som tidigare har brukat våld för att de inte ska återfalla i ett sådant beteende.

Det här är insatser riktade till personer som behöver samhällets insatser när negativa saker som exempelvis våld, missbruk, psykisk ohälsa redan har uppstått.

Exempel kan vara stödjande mansjourer, behandlingshem, rehabilitering, terapi, men även att bli ställd inför rätta eller få fängelsestraff.

VAD SKA BIDRAGET LEDA TILL?

Regeringens avsikter med statsbidraget framgår av det nationella våldsförebyggande programmet.

Det finns behov av att stärka det våldsförebyggande arbetet på alla tre preventionsnivåer.

Projektbidraget ska förstärka, utveckla eller utvärdera våldsförebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Projekten ska också bidra till statsbidragets övergripande syfte att främja utvecklingen av evidensbaserade insatser.

Det finns redan flera insatser för våldsförebyggande arbete, men de behöver kompletteras med ett ökat fokus på utvärdering och uppföljning för att kunna avgöra om de är effektiva. Bland annat är det viktigt för att de insatser som har bäst förutsättningar att nå önskade resultat och effekter ska kunna spridas till andra civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner. Det finns därför också behov av ökad samverkan och samordning mellan de aktörer som verkar på området så att framgångsrika arbetssätt kan spridas. Därav syftet "att främja utvecklingen av evidensbaserade insatser".

Inom selektiv prevention finns ett behov av att utveckla nya insatser gentemot riskgrupper för att utöva våld, samtidigt som fler insatser som redan idag genomförs behöver utvärderas.

Ett övergripande mål med bidraget är att få fram och tillgängliggöra evidensbaserade program och verktyg för de verksamheter som kommer i kontakt med personer som har en förhöjd risk att utöva våld.

Inom indikativ prevention finns behov av att utveckla det våldsförebyggande arbetet riktat till personer som utövat våld. Det finns möjligheter till utveckling både inom forskning och praktik på området.

SÅ BEDÖMER VI

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2022:722) om statsbidrag till visst våldsförebyggande arbete.

Enligt förordningen får Jämställdhetsmyndigheten prioritera de ansökningar som vi bedömer har bäst förutsättningar att stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser.

Vi bedömer ansökningarna utifrån bedömningsgrundernas syfte och relevans, kvalitet samt resultat och utfall.

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

 • Projektet bidrar till att stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser.
 • Projektet genomför utvärdering i samverkan med ett lärosäte.
 • Projektet har förutsättningar för god spridning av resultaten.
 • Projektet har möjlighet till samverkan med andra aktörer.
 • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
 • Projektet bygger på ett långsiktigt, systematiskt arbetssätt.

Kvalitet

Vi bedömer om:

 • Projektet är logiskt uppbyggt och om förarbete, syfte, mål, delmål, aktiviteter, plan för uppföljning, förväntade resultat och effekter samt budget följer en röd tråd.
 • Projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (bakgrunds-, intressent- och problemanalys, genomförande, uppföljning, utvärdering).
 • Projektet har ett partnerskap som är relevant för projektets genomförande, som bygger på samverkan mellan flera sektorer och med dokumenterad lokal förankring.
 • Projektet har en skälig budget.

Resultat och utfall

Vi bedömer om:

 • Projektets förväntade resultat och effekter är relevanta på organisationsnivå och är möjligt att tillämpa på lokal, regional och/eller nationell nivå.
 • Projektresultatet kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
 • Projektet har en ändamålsenlig plan för spridning av resultatet utanför projektorganisationen.

Bedömning av ”att stärka det våldsförebyggande arbetet"

För att bedöma om projektet bidrar till att stärka det våldsförebyggande arbetet bedömer vi om:

 • projektet kan uppvisa ett pågående arbete där positiva resultat funnits och där statsbidraget kan bidra till att förstärka arbetet ytterligare.

 • projektet har en proaktiv ansats i det våldsförebyggande arbetet. Det innebär att projekten ska arbeta för att motverka och förhindra beteenden och attityder som kan leda till våld.

 • projektet har en genusförändrande ansats. Det innebär att projekten främjar jämställda relationer mellan flickor pojkar, kvinnor och män genom att utmana begränsande könsnormer.

 • projektet arbetar för att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer.

Vi prioriterar särskilt projekt som:

 • planerar att genomföra utvärdering i samverkan med ett lärosäte.

Med lärosäte menar vi statliga och ickestatliga lärosäten (ickestatliga är till exempel stiftelser eller privata högskolor) där högre utbildning bedrivs. Utvärderingen ska utgå från, och över tid följa den verksamhet där förändringen sker.  

 • har förutsättningar för god spridning av resultaten.

Med det menar vi att projekten bör ha en plan för spridning och delning av projektets resultat i partnerskapet. I projektet bör det också finnas en tydlig fördelning av ansvar för spridning. Det bör finnas tilltänkta aktörer som ska äga och bära resultatet efter bidragsperiodens slut och på längre sikt.

Det bör också finnas tydliga formuleringar kring vilken långsiktig effekt insatserna ska få och vilken samhällsförändring insatserna förväntas leda till på det våldsförebyggande området.

 • har möjlighet till att samverka med andra aktörer.

Vi förordar samverkan mellan flera parter och sektorer utifrån vad som är relevant för projektet. Vi förordar samverkan mellan minst tre parter och mellan flera sektorer och nivåer. Projektet ska därför ha dokumenterad lokal förankring, med ett tydligt underifrånperspektiv och målgruppsförankring.

Samverkan med andra aktörer ska vara dokumenterad genom en avsiktsförklaring och belagd vid ansökningstillfället. Avsiktsförklaring för samverkansparter ska bifogas med ansökan.

Bidraget får inte ersätta befintlig finansiering.

SÅ GRANSKAR VI

Alla organisationer som ansöker om bidrag granskas utifrån de villkor som finns i förordningen om statsbidrag till visst våldsförebyggande arbete.

Demokratins idéer 

Statsbidraget ska enbart gå till organisationer som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Statsbidraget ska till exempel inte gå till olagligheter eller till att stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Vi ställer därför krav på att sökande ställer sig bakom principen om alla människors lika värde. Vi granskar att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer. Både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Vi prövar enskilt om organisationen respekterar demokratins idéer. Vi kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om vi inte bedömer att villkoren för bidraget är uppfyllda ska ansökan avslås.

Demokratins uppbyggnad

Ideella organisationer som beviljas bidrag måste vara demokratiskt uppbyggda. Vi granskar demokratisk uppbyggnad genom att kontrollera om organisationen har antagit egna stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Det innebär bland annat att:

 • medlemskapet i en organisation är frivilligt.
 • medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten.
 • medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning.
 • medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena.
 • medlemmarna utser en revisor.
 • organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten är demokratiskt uppbyggd genom att särskilt granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Övriga styrdokument

Vid behov kan vi även kontrollera andra beslutade dokument eller organisationens officiella kommunikation.

Skulder – så granskar vi

Vi lämnar inte bidrag till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskar vi alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Arbetsgivarregistrering – så granskar vi

Alla bidragsmottagare som beviljas kostnader för löner ska vara registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi kontrollerar att bidragsmottagare med lönekostnader är registrerade arbetsgivare genom rutinkontroll hos Skatteverket inför beslut om bidrag samt vid slutredovisning.

Verksamhetsbesök

Jämställdhetsmyndigheten har rätt att besöka, revidera eller utvärdera verksamheter som finansierats med bidrag från oss, som en del av den granskning som sker i vår bidragsgivning.

Under besöken kan vi även komma att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör hur bidraget har använts inför eller efter besöket.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi - efter att vi har fattat ett beslut om bidrag - får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningens krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Myndigheten kan fatta beslut om att:

 • inte vidta någon åtgärd, om uppgifterna visade sig inte stämma eller inte var så allvarliga som vi först trodde.
 • villkora bidraget eller stoppa utbetalningar.
 • kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

För att kräva tillbaka ett redan beviljat bidrag är det Jämställdhetsmyndigheten som måste visa att organisationen gjort fel.

Frågor?

Kontakta oss gärna i god tid om ni har frågor om statsbidrag. Ni når oss på bidrag@jämställdhetsmyndigheten.se.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 21 oktober 2022

Senast uppdaterad: 17 juni 2024

Frågor och svar om statsbidrag

Kvinna som sitter och funderar

Vi förklarar hur det fungerar och reder ut begreppen.

Frågor och svar om statsbidrag
Kvinna som sitter och funderar

Alla som beviljats bidrag

Ett barn som ligger ner och ser i en kikare på ett vetefält

Här kan du se vilka organisationer och projekt som tidigare beviljats statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten.

Organisationer som har fått statsbidrag
Ett barn som ligger ner och ser i en kikare på ett vetefält