Våldsförebyggande arbete

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Det finns många former av våld, och begreppet mäns våld mot kvinnor är brett. De former av våld som inkluderas i det våldsförebyggande arbetet är

  • våld i nära relationer
  • hedersrelaterat våld och förtryck

Även våld utanför nära relation ingår, såsom

  • Sexuellt våld och trakasserier
  • Sexuell exploatering av barn och unga
  • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Våld finns också på många olika arenor, och kan vara mycket mer än fysiskt våld. Till exempel kan våld som utövas i digitala medier ha en mycket skadlig påverkan på individer som utsätts och påverka synen och acceptansen av våld.

Fokus på orsaker till att våld uppstår

Nu sker ett skifte i perspektiv - att agera proaktivt så väl som reaktivt. Samhällets insatser har historiskt sett främst fokuserat på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Sveriges 10-åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor visar på ett önskat perspektivskifte, där ett större fokus på ett förebyggande arbete ska sättas utan att för den del minska ambitionerna med stöd och skydd för utsatta.

Ska det här skiftet lyckas behöver män och pojkar vara med i arbetet med att förändra de normer som rättfärdigar den bredd av våld som drabbar kvinnor, barn, andra män och icke-binära. Men föreställningar om hur män och pojkar är och bör vara hålls levande av alla. Därför behöver våldsförebyggande insatser vända sig till alla oavsett kön.

Ett genusförändrande arbete ger mer effekt

Våld kan förebyggas. Det är inte bara något vi hoppas på utan ett uttalande som bygger på fakta. Det säger också Världshälsoorganisationen (WHO) som visar att ett våldsförebyggande arbete med en kritisk ingång till hur normer kring kön skapas är mer effektivt än insatser som inte har ett genusperspektiv. En genusförändrande ansats innebär att förändra och vidga normer kopplade till kön och sexualitet. På så vis kan vi utmana skadliga och begränsande idéer kopplat till maskulinitet och femininitet vilket har en påverkan på att stoppa våld.

Violence can be prevented. This is not an article of faith, but a statement based on evidence.

WHO (2010) Violence prevention: the evidence

Det genusförändrande arbetet behöver ske på platser som samlar killar och unga män, exempelvis fotbollsklubben, fritidsverksamheten eller i vänskapskretsen. Ett effektivt våldsförebyggande arbete är mer verkningsfullt i gruppsammanhang än på individuell nivå. Män och killar som grupp behöver tillsammans reflektera över förväntade könsroller och sociala normer som möjliggör våldsutövande.

Det genusförändrande arbetet bidrar till att bredda föreställningen om kön som två statiska binära uppdelningar och inkluderar även hbtqi-personer. Ett våldsförebyggande arbete behöver inkludera så många som möjligt av de som skulle kunna förändra sociala normer och bidra till att bryta normaliseringen av våld i vardagen. Genom att inkludera fler kategorier än kön synliggörs hur olika maktordningar ger olika förutsättningar och möjligheter för människor. Detta kallas ett intersektionellt perspektiv.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 9 juni 2021

Senast uppdaterad: 18 april 2024