Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Varje år fördelar Jämställdhetsmyndigheten bidrag till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Projekten ska bidra till att uppnå de mål som regeringen satt upp för jämställdhetspolitiken. Utlysningen för 2023 var öppen tisdag 20 juni till tisdag 1 augusti kl. 14.00.

Tonårstjejer med sin tränare i ett omklädningsrum under hockeyträning

Vad ska bidraget leda till?

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället (ideella föreningar och stiftelser) för att driva jämställdhetsprojekt. Totalt fördelas 10 miljoner kronor. Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.

För statsbidrag till jämställdhetsprojekt prioriteras särskilt nyskapande projekt som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet och som inte kan finansieras med andra medel. Exempel på nyskapande kan vara att organisationen vill pröva nya metoder som inte tidigare använts för att bidra till jämställdhet inom ett visst område. Läs mer om hur vi bedömer om ett projekt är nyskapande under ”Så bedömer vi” längre ner på sidan.

Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Ni kan söka bidraget

Statsbidrag till jämställdhetsprojekt kan sökas av ideella föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala. För statsbidrag till jämställdhetsprojekt prioriteras särskilt nyskapande och innovativa projekt som dessutom kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Kort om hur ni ansöker

I ansökan beskriver ni er projektidé så konkret som möjligt utifrån ett flertal delmoment, exempelvis hur projektet bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen, en målgruppsanalys och förväntade resultat av ert projekt.

Ni fyller även i en budget med kostnader för projektet med en tillhörande uträkning för varje budgetpost. Hela den ifyllda ansökan, tillsammans med budgeten, utreds sedan i konkurrens med resterande inkomna ansökningar. De projekt som beviljas statsbidrag är de som bedöms ha främst förutsättningar att nå de mål som satts upp för projektet samt ligger i linje med regeringens mål för jämställdhetspolitiken.

Ni anger också start- och slutdatum för projektet. De projekt som beviljas ska även, senast tre månader efter projektslut, inkomma med en slutredovisning till Jämställdhetsmyndigheten. Dessa slutredovisningar utgör underlaget för myndighetens årliga återrapportering till regeringen om vad bidraget har använts till och eventuella effekter i förhållande till syftet med statsbidraget.

Det är därför viktigt att organisationer som beviljas statsbidrag också genomför kontinuerlig internutvärdering av projektet, vilket ofta kräver att organisationerna redan under projektperiodens gång följer upp genomförda aktiviteter i syfte att kunna genomföra en slutredovisning av god kvalitet.

Ansökan sker i vår digitala e-tjänst. Läs mer om ansökningsprocessen längre ner på denna sida. 

 

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta den 1 november och pågå i högst tolv månader. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden.

 

SÅ GÅR DET TILL ATT SÖKA STATSBIDRAG

Grundläggande villkor

Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Vidare ska projekt som inte kan finansieras med andra medel särskilt prioriteras. Bidraget tilldelas endast projekt och kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Organisationen måste bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. För att kunna få bidrag till jämställdhetsprojekt ska projektet och organisationen som ansöker leva upp till villkoren som regleras i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

 • Bidrag får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
 • Bidrag får lämnas till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
 • Bidrag får endast lämnas till projekt som är skäliga utifrån mål- och kostnadssynpunkt.
 • Bidrag ska lämnas till projekt som är nyskapande och som kan främja utvecklingen av jämställdhetsarbetet.
 • Bidrag får inte lämnas till projekt med kommersiellt syfte
 • Bidrag får inte lämnas till politiska partier.
 • Bidrag får inte lämnas till skuldsatta organisationer.

Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Ta del av hela Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt på riksdagens webbplats.

Alla organisationer som ansöker om bidrag granskas utifrån kriterier som framgår av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Demokratins idéer 

Statsbidraget ska enbart gå till organisationer som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Statsbidraget ska till exempel inte gå till olagligheter eller till att stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Myndigheten ställer därför krav på att sökande ställer sig bakom principen om alla människors lika värde. Vi granskar att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer. Både syftet med organisationen samt den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten prövar enskilt om organisationen respekterar demokratins idéer. Myndigheten kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om villkoren för bidraget inte bedöms vara uppfyllda ska ansökan avslås.

Demokratins uppbyggnad

Ideella föreningar och stiftelser som beviljas bidrag måste vara demokratiskt uppbyggda. Vi granskar demokratisk uppbyggnad genom att kontrollera om:Den ideella föreningen eller stiftelsen har antagit egna stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Det innebär bland annat att:

 • medlemskapet i en organisation är frivilligt.
 • medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten.
 • medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning.
 • medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena.
 • medlemmarna utser en revisor.
 • organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten är demokratiskt uppbyggd genom att särskilt granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Övriga styrdokument

Vid behov kan myndigheten även kontrollera andra beslutade dokument eller organisationens officiella kommunikation.

Skulder – så granskar vi

Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskar vi alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Arbetsgivarregistrering – så granskar vi

Samtliga bidragsmottagare som beviljas kostnader för löner ska vara registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi kontrollerar att alla bidragsmottagare med lönekostnader är registrerade arbetsgivare genom rutinkontroller hos Skatteverket vid ett antal tillfällen under året.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi efter att vi har fattat ett beslut om bidrag får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningarnas krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Myndigheten kan fatta beslut om att:

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller var kanske inte så allvarliga som vi först trodde)
 • vi kan besluta om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • eller vi kan besluta om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

För att kräva tillbaka ett redan beviljat bidrag är det Jämställdhetsmyndigheten som måste visa att organisationen gjort fel.

 

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande tre bedömningsgrunder: 

Syfte och relevans

Vi bedömer om

 • Projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte och ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
 • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
 • Projektet är nyskapande, saknar annan finansieringsmöjlighet samt ger kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Kvalitet

Vi bedömer om:

 • Projektets syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
 • Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
 • Målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
 • Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och utfall

Vi bedömer om:

 • Det förväntade resultatet och utfallet är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
 • Projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
 • Metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

Bedömning av begreppet “nyskapande”

Enligt förordningen ska projekt som är nyskapande särskilt prioriteras. Bedömningen om projektet är nyskapande eller inte görs i två delar. Dels bedömer vi om:

 • projektet redogör tydligt för vilken omvärldsbevakning som är gjord på området och som ligger till grund för projektidén.
 • projektet redogör för hur deras idé skiljer sig från relevant tidigare arbete och framtagna metoder på jämställdhetsområdet.

Därefter bedömer vi om:

 • projektet ska introducera en ny och originell process, organisation och/eller metod som är banbrytande generellt.
 • projektet ska introducera en ny och originell process, organisation och/eller metod som är banbrytande inom en begränsad kontext, bransch eller ett geografiskt område.
 • projektet ska utveckla etablerade färdigheter, metoder och kunskaper inom jämställdhetsområdet.
 • projektet ska hitta nya lösningar på bestående problem inom jämställdhetsarbetet.
 • projektet har en oprövad eller oväntad aktörskonstellation eller projektdesign som har potential att bidra till nyskapande resultat.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer om projekten vid ansökningstillfället uppfyller en eller flera av punkterna ovan.

 

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

När ska vi slutredovisa?

En förening som har tagit emot organisations eller etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna in en slutredovisning.

Slutredovisningen ska innehålla

 • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
 • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp. 

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Redovisa

Slutrapporten ska göras i myndighetens e-tjänst. Redovisa statsbidrag för jämställdhetsprojekt här. https://jamstalldhetsmyndighetenportal.ondemand.formpipe.com/

Om prisbasbelopp

För att få uppdaterade siffror på hur stort ett prisbasbelopp är läs mer på regeringens hemsida om prisbasbelopp.

 

Publiceringsdatum: 26 november 2021

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

E-tjänst för ansökan och redovisning

Närbild på ett tangentbord i bärbar dator

Gör din ansökan via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag. Här kan du även spara ett utkast av din ansökan. Kom ihåg att skicka in din ansökan före sista ansökningsdatum. Du använder även e-tjänsten för att redovisa ett bidrag du beviljats.

E-tjänst för att söka statsbidrag
Närbild på ett tangentbord i bärbar dator