Våld i ungas nära relationer

Unga personer är i större utsträckning än äldre utsatta för brott i nära relationer. Därför finns det behov av ökad kunskap och mer forskning om ungas erfarenhet av våld i nära relation.

Ung kvinna i korridor tittar på sin telefon.

 

I en kartläggning från Brottsförebyggande rådet (Brå) 2018 uppger 23 procent av tjejer och unga kvinnor i åldern 16–24 år att de någon gång har utsatts för våld. För pojkar och unga män är siffran 14 procent. Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än övrig befolkning.

Våldet i ungas relationer är precis lika mångsidigt och grovt som i vuxnas relationer och unga utsätts för alla former av våld. Våldet är ofta upprepat och eskalerar över tid. Risken för våld ökar när den utsatte försöker att lämna relationen.

Konferens om våld i ungas nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten anordnade 14 februari en heldagskonferens i Stockholm, där tre rapporter om våld i ungas nära relationer presenterades.

Konferensens presentationer går att se på Youtube 

Var sker våldet mot unga?

Till skillnad från våld i vuxnas relationer så sker våldet på platser där vuxna finns. Det sker i den våldsutsattas och i den våldsutövandes hem. Det sker i skolan och på gemensamma fritidsaktiviteter. I dessa miljöer finns det vuxna som kan ingripa. Därför är det viktigt med kunskapshöjande insatser till alla runt omkring - vuxna som unga - för att kunna se och identifiera våld och ingripa mot det.

Ytterligare viktiga skillnader är den betydelse som digitala medier och verktyg har för ungas relationer. Dessa används i stor utsträckning som ett hjälpmedel för övervakning och kontroll.

Fokus på unga i nationell strategi

Killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer är en del av mäns våld mot kvinnor och inkluderas i den svenska jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten ska ge stöd i arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En viktig utgångspunkt i den nationella strategin är större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld, där utsatthet för våld i nära relationer lyfts särskilt.

I allt arbete som berör våld i ungas nära relationer ska myndigheten ta hänsyn till utsatthet för våld i särskilt utsatta grupper, här ingår unga hbtqi-personer, unga med funktionsnedsättningar och unga som lever i en hederskontext. Det är viktigt att visa på livssituationer som utgör en särskild utsatthet för våld och där samhällets stöd brister.

Det behövs mer kunskap

Det våld som utövas specifikt i ungas partnerrelationer har relativt nyligen identifierats och synliggjorts, både i praktik och forskning. Det finns få studier i Sverige med fokus på ungas våldsutsatthet och våldsutövande och behovet av mer kunskap är stort. Samtidigt är unga personer i större utsträckning än äldre utsatta för brott i nära relationer.

I rapporten Våld i ungas parrelationer lämnar Brå ett antal strategiska åtgärdsförslag för att stärka arbetet med att motverka våld i ungas nära relationer. Ett av dessa förslag är att synliggöra det våld unga i en nära relation blir utsatta för och att fylla kunskapsluckor.

För att kunna belysa våld i ungas nära relationer och utveckla våldsförebyggande insatser behövs mer och fördjupad kunskap. Därför har Jämställdhetsmyndigheten tagit initiativ till ny forskning på området.

Forskningsrapporter om våld i ungas nära relationer

Våld i ungas nära relationer och det ideella stödet - möjligheter och begränsningar av Sibel Korkmaz fil. dr i socialt arbete och Carolina Överlien, professor i socialt arbete på Stockholms universitet, 2023.

Dödligt partnervåld mot unga av Shilan Caman, med. dr. och post doc vid Karolinska Institutet samt analytiker vid Polismyndigheten och Sara Skott, docent i kriminologi på Mittuniversitetet, 2023.

Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck av Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet och Åsa Landberg, sakkunnig vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2024.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt

Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Vad är egentligen våld? Detta är frågor som besvaras på webbplatsen Svartsjukaarinteromantiskt.se där både unga och vuxna kan hitta metodstöd och material.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt vill lyfta frågan om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Den är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. I år är det åttonde året som kampanjen genomförs.

Pressmeddelande: Omgivning uppmanas agera när en ung blir utsatt för våld

 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 november 2023

Senast uppdaterad: 4 juni 2024