Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

I ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenteras en ny rapport som beskriver i vilken utsträckning ungdomar upplevt våld i parrelationer. I samband med rapportsläppet bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till ett webbinarium, där resultat och slutsatser från rapporten presenteras.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av ett våldsförebyggande arbete med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer. För att kunna förebygga och stoppa våld mot och mellan barn och unga behövs kunskap om hur vanligt våld är och om hur våldet ser ut. Det ger förutsättningar att arbeta vidare med att förebygga och skydda.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har vid flera tillfällen på uppdrag av regeringen genomfört nationella kartläggningar av våld mot barn i Sverige. Under våren 2022 gjordes den senaste kartläggningen, där 5 820 elever i årskurs nio på 149 grundskolor svarade på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten i en anonym webbenkät. Enkäten innehöll frågor om elevernas bakgrund, hälsa, utsatthet för olika former av våld från vuxna och jämnåriga samt hedersrelaterat förtryck.

Rapport och webbinarie

19 januari presenteras på webbinariet den rapport som är skriven av Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap och Åsa Landberg, sakkunnig vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som bygger på fördjupade analyser av svaren på frågorna om våld i egna parrelationer och hedersrelaterat förtryck. 

Rapporten beskriver i vilken utsträckning ungdomar upplevt våld i parrelation, i vilken utsträckning ungdomar lever med oskuldsnormer och begränsningar i val av framtida partner samt hur det skiljer sig utifrån kön; flicka, pojke och icke-binär.

Webbinariumet inleds av generalsekreterare Cecilia Sjölander från Allmänna Barnhuset samt enhetschef Mikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten.

Rapporten publiceras på jamstalldhetsmyndigheten.se samma dag.

Anmäl dig till webbinariet Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 18 december 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024