Arbetsplatsen påverkas av våld i nära relationer 

Att vara utsatt för våld eller utöva våld i en nära relation påverkar inte enbart arbetsförmågan utan även arbetsmiljön. Det var ett av budskapen under seminariet Förbättrad upptäckt av våld - Arbetsplatsen en arena för att upptäcka våld, på Kvinnofridskonferensen 2023 i Stockholm.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram metodstöd och fakta om hur våld i nära relationer påverkar arbetslivet. Kerstin Kristensen är utredare och ansvarig projektledare för regeringsuppdraget som pågår till februari 2024. Hon framhåller att våld, hot och trakasserier i arbetslivet är centrala fackliga frågor med omfattande effekter på arbetsplatsen. 

– För att arbetsgivare ska möta upp svenska arbetsmiljökrav krävs att arbetsplatsen är en trygg plats för alla anställda. Förståelsen om att våld i nära relationer är en arbetsmiljöfråga behöver nå ut till alla arbetssektorer.

För att arbetsgivare ska möta upp svenska arbetsmiljökrav krävs att arbetsplatsen är en trygg plats för alla anställda. Förståelsen om att våld i nära relationer är en arbetsmiljöfråga behöver nå ut till alla arbetssektorer.

Hon menar att chefer behöver utbildas, och stöttas i arbetet med att ta fram och tillämpa rutiner kring att upptäcka våld. Att de behöver höja sin kunskapsnivå och öva på att prata om ämnet med sina medarbetare.

– Få personer pratar spontant om våld i hemmet men berättar ofta om någon frågar, åtminstone om frågan återkommer.

Distansarbete som riskfaktor 

Som första lärosäte i landet bestämde sig Uppsala universitet år 2020 att inkludera frågan om våld i nära relationer i sitt arbetsmiljöarbete genom att införa rutiner för att upptäcka och ge stöd åt anställda med erfarenhet av våld. Genom satsningen får chefer och HR bättre förutsättningar att stötta den som blir utsatt. Arbetsplatsen vill även kunna erbjuda ett tryggt sammanhang för återhämtning för anställda med erfarenhet av våld.

– Starten för oss blev pandemin. Då uppmärksammade kollegor från Nationellt centrum för kvinnofrid oss på att distansarbete är en riskfaktor för våldsutsatta, säger Karin Karlström, HR-strateg på Uppsala universitet.   

Hon framhåller vikten av att öka kunskapen hos chefer och HR-funktioner.   

– Kunskap är ett viktigt steg för att professionerna ska känna sig trygga i sin förmåga att uppmärksamma, stötta och agera. 

Fråga alla och gör det igen

Kerstin Kristensen menar att det finns en stor potential att inkludera våld i nära relation i det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte minst eftersom det är ett arbetssätt som chefer är bekanta med.   

– En del av arbetsmiljöarbetet är de lagstadgade kraven att motverka diskriminering och sexuella trakasserier. Att inkludera upptäckt av våld blir inget extra eller något som görs vid sidan om, säger hon.  

Hennes rekommendation till chefer och HR-personal är att det räcker med att komplettera arbetsmiljöarbetet. Enligt hennes bedömning borde det vara lika självklart att ställa frågor om våld i nära relationer som att ställa frågor om missbruk genom att frågorna inkluderas i mallen för medarbetarsamtal. 

– Att fråga om en anställd känner sig otrygg hemma eller på arbetsplatsen, det borde ingå i rutinen och gälla alla så att ingen känner sig utpekad. 

Prat om våld kan öka trygghet 

Kerstin Kristensen berättar om Jämställdhetsmyndighetens webbkurser som innehåller filmer där det går att öva på att ställa frågor om våldserfarenheter, och reflektera inför olika scenarier. Stödet är praktiskt utformat, och hjälper till att göra våldsutsatthet "pratbart".   

Som utredare med lång erfarenhet av våldsprevention menar hon att kunskap i kombination med mod att prata om mäns våld mot kvinnor kan bidra till att förändra normer på arbetsplatsen.   

Genom att öppna upp samtal om erfarenhet av våld kan arbetsplatsen bli en tryggare plats - oavsett utsatthet, avslutar hon.

Så här kan våld i nära relationer inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vi har samlat kunskap, metodstöd och annat vägledande material i sektionen Arbetsplatsens roll i arbetet mot våld i nära relationer.

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 5 september 2023

Senast uppdaterad: 8 februari 2024