De vinner 2023 års uppsatstävling

Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling för studenter har avgjorts för tredje gången. Uppsatsen ”Familj till vilket pris? Ett genusperspektiv på det utvidgade försörjningskravet vid anhöriginvandring och dess inverkan på rätten till familjeliv” av Johanna Andersson, vid Stockholms universitet, vann första pris.

Årets upplaga av Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling är nu avslutad och tre vinnare har utsetts. Uppsatserna har bedömts av sakkunniga medarbetare och myndighetens vetenskapliga råd.

– Uppsatstävlingen ger oss en uppfattning om vilka frågor som studenter vid högskolor och universitet finner intressanta att utforska när det gäller jämställdhet. Den visar också på den bredd av perspektiv som är kan användas på jämställdhetspolitiken, med ämnen som till exempel statsvetenskap, ekonomi, socialt arbete, arbetsvetenskap, rättsvetenskap, medicin och design, säger Line Säll, ansvarig utredare på myndigheten.

Vinnarna får sina priser av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag vid en prisceremoni i december. De får också möjlighet att presentera sina studier för myndighetens medarbetare. En vinstsumma om 25 000 kronor fördelas mellan de vinnande bidragen.

De tre vinnarna är

Första plats

Johanna Andersson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Ämne: speciell förvaltningsrätt. 

Titel: ”Familj till vilket pris? Ett genusperspektiv på det utvidgade försörjningskravet vid anhöriginvandring och dess inverkan på rätten till familjeliv.”

Vetenskapliga rådets motivering:

”Uppsatsen kombinerar rättsvetenskap med genusrättsliga inslag och visar genom sin ansats hur en till synes könsneutral bestämmelse inom migrationspolitiken, om utvidgat försörjningskrav vid anhöriginvandring, kan få könade konsekvenser. Kvinnor är den grupp som i högst utsträckning invandrar till anhöriga och samtidigt i högre utsträckning än män arbetar på tillfälliga och lägre betalda jobb. Uppsatsen belyser därmed hur och på vilket sätt migrationslagstiftningen kan ge upphov till inlåsningsmekanismer för kvinnor. Lagstiftningen påverkar jämställdheten negativt, redan innan kvinnor har kommit till Sverige, trots den rättsliga regleringens formella likabehandling. Uppsatsen är välskriven, lärorik och samhällsrelevant”.

–  Under skrivandets gång förvånades jag över hur migrationsrätten ofta betraktas som ett isolerat juridiskt fält, utan kopplingar till andra rättsområden eller politiska frågor som exempelvis jämställdhet. Jag anser att det svenska rättssamhället skulle vinna på fler tvär-juridiska analyser och en bredare förståelse för andra juridiska metoder än den strikt rättsvetenskapliga, säger Johanna Andersson i en kommentar.

Delad andraplats

Matilda Albertsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Ämne: statsvetenskap.

Titel: ”Villkorad representation. En inblick i den diskriminering ledamöter med utländsk bakgrund utsätts för i sitt riksdagsarbete.”

Vetenskapliga rådets motivering:

”Uppsatsen handlar om den diskriminering riksdagsledamöter med utländsk bakgrund utsätts för i sitt arbete. Uppsatsen bidrar särskilt med ett originellt, intressant och viktigt empiriskt bidrag inom ett för jämställdhetspolitiken viktigt område. Det är en gedigen och väl strukturerad uppsats”.

Elsa Mertala, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet, Ämne: Tillämpad kulturanalys

Titel: “Black in the Ivory Tower. The Subversiveness of Black Women at Lund University”.

Vetenskapliga rådets motivering:

”Uppsatsen handlar om den diskriminering som svarta kvinnor upplever i svensk akademi, och bygger på en fallstudie om Lunds universitet. Uppsatsen är skriven inom ett intressant och angeläget område som tidigare är delvis outforskat i Sverige”.

Bidrag till kunskap om jämställdhet

Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling arrangerades för första gången år 2021. Det innehållsliga kriteriet för att delta i tävlingen är att uppsatsen bidrar till kunskap om jämställdhetspolitiken eller samhällsutvecklingen utifrån jämställdhetspolitikens ambitioner. 

Tävlingen är öppen för uppsatser som examinerade och betygsatta på avancerad nivå vid en svensk högskola eller universitet med för kursen högsta betyg under perioden 1 september 2022–31 augusti 2023.

De vinnande uppsatserna har bedömts av Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd och det slutliga beslutet om vinnare har fattats av generaldirektören.

Utbildning

Publiceringsdatum: 19 december 2023

Senast uppdaterad: 20 december 2023