Fler digitala tvångsäktenskap under pandemin

Nya former av tvångsäktenskap har blivit vanligare under pandemin. – Covid-19 har förvärrat en redan svår situation för många flickor runt om i världen. Faktorer som stängda skolor, att isoleras från vänner och en ökande fattigdom har medfört ökad risk för att flickor tvingas in i barnäktenskap, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Under de senaste tio åren har fram­steg gjorts när det gäller att minska antalet barn­äkten­skap. Men fram­stegen hotas nu kraftigt av corona­pandemin, det visar flera rapporter från bland andra UNICEF, som uppger att tio miljoner fler flickor riskerar barn­äkten­skap till följd av pandemin.

Pandemin och de restriktioner som följde har lett till att många elever inte längre hade undervisning på plats, vilket innebär en risk att isoleras med de som utsätter en för våld och kontroll.

– Det kan ha medfört att barn och unga som riskerar att utsättas för hersrelaterat våld och förtryck eller barnäktenskap inte har kunnat kontakta skola eller socialtjänst i lika hög grad som tidigare, säger Mikael Thörn.

Under pandemin minskade antalet orosanmälningar från skolpersonal, elevhälsan, socialtjänsten och andra personer som kommer i kontakt med utsatta.

Situationen kan förvärras

Även om resor har minskat under pandemin så har man hittat andra former för tvångsäktenskap, som digitala äktenskapsliknande ceremonier, vilket flera stödorganisationer uppgett.

Det innebär en särskild risk för både barn och personer med intellektuell funktionsnedsättning som kanske inte ens förstått, eller är medvetna om, att de är utsatta för en form av tvångsäktenskap. När restriktionerna nu minskar och elever återgår till skolan samtidigt som resandet utomlands kan ta fart igen befarar Mikael Thörn att barns situation kommer att förvärras:

– Det vi kan se är att det verkar skett en ökning av samtal till den nationella stödtelefonen mot hedersrelaterat våld och förtryck och till stödorganisationer.

Kunskapen måste öka

Mikael Thörn menar att kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck måste öka hos landets myndigheter. Idag är skillnaderna i till exempel socialtjänstens kunskap och arbete med målgruppen omfattande.

– Vi kan göra mycket för att förebygga och skydda personer som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap i Sverige genom att använda befintlig kunskap, vägledning och lagstiftning. Det är betydligt svårare att hjälpa barn och unga som förts utomlands för att till exempel att giftas bort mot sin vilja.

Ett stärkt förebyggande arbete med information och stödinsatser riktat till både barn och föräldrar är nödvändigt. Det behövs också ett bättre arbete för att tidigt upptäcka risk för hedersrelaterat våld och förtryck och tvångsäktenskap. Det handlar om att anmäla oro för barn från skolan, utredningar från socialtjänsten och insatser och skydd till barn utifrån deras rättigheter och behov. Om det finns misstanke om att barn ska tvingas till äktenskap eller utsättas för andra brott ska det anmälas till polismyndigheten.

– Det är uppenbart att vi i Sverige behöver bli bättre på att implementera befintlig kunskap och lagstiftning samt omsätta den i praktiken, säger Mikael Thörn.

Vad är Jämställdhetsmyndighetens roll i detta?

– Vi samverkar och samordnar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med olika nationella myndigheter som bland annat Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland. Vårt fokus är främst på det förebyggande arbetet och stärka kunskapen inom området. I alla våra regeringsuppdrag som gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som exempelvis våld i ungas partnerrelationer ingår arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndigheten har nyligen fått i uppdrag att sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i samband med utlandsvistelse och risk för tvångsäktenskap. I uppdraget ingår bland annat att belysa internationell forskning och erfarenheter. Myndigheten ska också intervjua målgruppen barn och unga som förts utomlands om deras erfarenheter av stöd och hjälp.

Behöver du hjälp eller råd? Hit kan du vända dig

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för råd, stöd och hjälp vad gäller hedersrelaterat brott och våld.

Du kan även ringa den Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon: 010-223 57 60.

UD:s stödtelefon når du på telefon: 08-405 5588

Det finns även organisationer du kan vända dig till:

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime erbjuder stöd och hjälp och nås på: 08-711 60 32 eller 070-000 93 28.

TRIS – tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Deras jourtelefon är öppen vardagar 8–18: 010-255 9191.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 7 december 2021

Senast uppdaterad: 14 december 2021