Fler kvinnor än män vaccinerar sig

Trots att män generellt löper högre risk att bli svårt sjuka i covid-19 har färre män än kvinnor valt att vaccinera sig mot smittan. Skillnaden syns både i de äldre och i de yngre åldersgrupperna.

närbild på covidvaccin

Färska siffror från Folkhälsomyndigheten visar att betydligt färre män än kvinnor vaccinerat sig hittills – 67,5 procent av landets kvinnor över 18 år har hittills tagit både dos ett och två, motsvarande siffra hos männen är 62,2 procent.

Störst är könsskillnaden i de yngre åldersgrupperna. Till en början förklarades skillnaden mellan könen med att det finns något fler kvinnor än män i de högsta åldersgrupperna, där störst andel fått vaccin. En annan förklaring har varit att inledningsvis vaccinerade personal inom vård och omsorg, där gruppen kvinnor är överrepresenterade.

Män uppsöker inte vård i samma utsträckning

Men nu är bokningen sedan flera veckor öppna för alla över 18 år – och skillnaden ser ut att hålla i sig.

Enligt Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, kan skillnaden mellan könen förklaras med att män generellt inte uppsöker vård i samma utsträckning som kvinnor, särskilt gäller detta primärvården.

– Vi ser tydligt att män generellt sett söker vård mer sällan än kvinnor. Män har en barriär mot att söka vård, om inte hälsotillståndet är väldigt allvarligt. Kvinnor kallas till olika former av screeningar för exempelvis bröstcancer eller livmoderhalscancer, men också till mödravården. Det finns ingen liknande vårdstruktur för män.

En riskfaktor vad gäller mäns vårdsökande beteende är normer kring maskulinitet.

– Normen att vara självständig och stark går inte ihop med att söka hjälp och delge andra sina problem. Detta ser vi både vid fysiska men framför allt vad det gäller psykiska symptom. Män har generellt mindre kontakter med sjukvården jämfört med kvinnor, säger Sofia Lindbom, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Det avspeglar det mönster som man kan se i stort kopplat till hälso- och sjukvård: män på gruppnivå söker vård i ett senare skede än kvinnor och har då ofta hunnit bli allvarligt sjuka när de väl uppsöker vården.

Vad behöver göras för att fler män ska söka sig till vården?
– Exempelvis så kan man förstärka arbete med normer i skolan och öka kontakten med ungdomsmottagningarna. Kvinnor kommer generellt i kontakt med vården tidigt genom ungdomsmottagningarna för att till exempel skaffa preventivmedel. Det vore också bra att höja medvetenheten kring hur normer kan påverka hälsan, det skulle kunna sänka trösklarna för män att söka vård, säger Sofia Lindbom.

Vaccinerade kvinnor får oftare covid

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar också att kvinnor som är vaccinerade oftare får covid jämfört med män. De flesta genombrottsinfektioner (det vill säga en infektion som bryter igenom det skydd som ett vaccin förväntas ge), 73 procent, har skett bland kvinnor. Trots att fler kvinnor än män vaccinerats, är genombrottsinfektionerna ändå fler bland kvinnor, och särskilt bland kvinnor under 60 år.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan det troligen förklaras av att kvinnor oftare provtas för covid-19 och oftare kommer i kontakt med smitta då kvinnor i högre grad jobbar inom sjukvården och omsorgssektorn.

Hälsa

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 1 april 2020

Senast uppdaterad: 7 december 2021