Fokus på barn som bevittnar våld

Den första juli träder den nya barnfridslagen i kraft. Lagen innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brottsliga handlingar, som vålds- och sexualbrott, i en nära relation. – Det är ett viktigt steg framåt när det gäller barns rätt att skyddas från våld, säger Jämställdhetsmyndighetens utredare Åsa Hjertström.

Mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att bevittna våld mellan närstående uppmärk­­sammas av barn­konven­tionen som en form av psykiskt våld. Forsk­ningen visar också att barn som bevittnar våld löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn införs en ny straffrättsbestämmelse den första juli, kallad barnfridsbrott.

Åsa Hjertström sitter i Jämställdhetsmyndighetens barnrättsgrupp som kartlägger domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Enligt henne är det tydligt att skyddet för brottsutsatta barn behöver stärkas.

Varför är det viktigt med en lag om barnfridsbrott?

– Lagen stärker det straffrättsliga skyddet för barn som upplevt våld mellan närstående. Det är ett viktigt steg framåt när det gäller barns rätt att skyddas från våld. Lagen innebär även, förhoppningsvis, ett ökat fokus på barn som upplever våld och deras situation och behov inom rättsväsende och socialtjänst.

Berätta mer om myndighetens uppdrag gällande kartläggning av vårdnadsdomar.

– Vi undersöker i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller en partner eller ett barn framförs och beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Vi har ett barnrättsperspektiv i uppdraget och granskar särskilt hur barns rättigheter beaktas och om våldet som barn utsätts för synliggörs och beaktas. En viktig frågeställning i kartläggningen är om principen om barns behov av en nära kontakt med båda föräldrarna väger tyngre än barnets rättigheter att leva fritt från våld.

– Jag skulle vilja citera ett av barnen som vi samtalat med. På frågan vad hon skulle vilja säga till de som bestämmer i Sverige är svaret: "Man ger mycket andra chanser till föräldrar. Alla gör misstag och vissa människor förtjänar andra chanser, men kommer det till våld finns det en gräns för andra chanser."

Vad kommer den nya lagen innebära i utredningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

– I utredningar inom rättsväsendet innebär det att även barn blir målsägande om de upplevt våld. Barn kommer få komma till tals i brottsutredningar och har rätt till skadestånd från gärningspersonen. I utredningar inom socialtjänsten behöver våldet beaktas i högre grad då barnen är brottsoffer. Detta innebär att kompetensen inom området behöver förstärkas, liksom förutsättningarna inom olika myndigheters arbete för att lagstiftningens intentioner ska omsättas i praktiken.

"Alla gör misstag och vissa människor förtjänar andra chanser, men kommer det till våld finns det en gräns för andra chanser."

Fakta

Den 4 juni uppmärksammar FN den Internationella dagen för oskyldiga barn som blivit offer för aggression. Syftet med dagen är att sprida kunskap om det lidande barn runt om i världen utsätts för på grund av fysiskt eller psykiskt våld.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 3 juni 2021

Senast uppdaterad: 17 juni 2024