GD-råd möts för stärka det förebyggande arbetet

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till ett råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I mitten av november genomförde rådet sitt fjärde möte och tog viktiga steg framåt i det gemensamma arbetet. Nu på fredag arrangeras ett panelsamtal med delar av GD-rådet. – Det finns ett genuint engagemang hos alla i rådet. Vi delar dock en oro för utvecklingen vad gäller pojkars och unga mäns våld och attityder till jämställdhet, säger Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör.

Bild från GD-rådets senaste möte, personerna sitter runt ett bord och samtalar
GD-rådet möts två gånger per år och delar med sig av sina erfarenheter

Syftet med rådet är att få en gemensam lägesbild och dra nytta av varandra, för att kunna bidra till ett systematiskt, samordnat och effektivt genomförande av arbetet inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

–  Ambitionen är att rådet ska konkretisera ett antal områden att fokusera mer intensivt på, med fokus på våldsförebyggande arbete för den yngre målgruppen och destruktiva maskulinitetsnormer, säger Lena Ag.

Vad kan myndighetschefer göra för att skapa bättre förutsättningar för ett framgångsrikt förebyggande och brottsbekämpande arbete? 

– Vi kan på olika sätt, i ord och i handling, visa att frågan är viktig. Säkra att det finns en vilja att jobba med samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor och att det finns kompetens och systematik för att genomföra det våldsförebyggande och brottsbekämpande arbetet i skolväsendet, svarar Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör.

Brottsförebyggande rådet bidrar med rapporter och forskning på området.

– För att effektivt kunna förebygga mäns våld mot kvinnor behövs både kunskap och forskning. Brå bidrar med rapporter och forskning på området. Vi har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper. Dessa underlag utgör tillsammans grunden för en gemensam lägesbild och ett effektivt arbete framåt, säger Mattias Larsson, Brottsförebyggande rådets generaldirektör.

Behöver varandra

Genom att samlas i ett GD-råd kan myndighetscheferna diskutera myndigheters olika uppdrag och deras överlappningar, samt gemensamma problemformuleringar och målbilder. Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor:

– Vi myndighetschefer kan bidra genom att samverka med varandra i ett långsiktigt arbete mot våld.

Vi behöver påminna om att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa samt svåra sociala problem för den som utsätts. Vi behöver varandra för att tillsammans nå fram hela vägen med att förebygga och bekämpa detta våld.

Åklagarmyndigheten har i uppdrag att utreda och bekämpa brott. Ett tydligt mål är att med stöd av fler åklagare och utvecklade arbetsmetoder bli mer effektiva i brottsbekämpningen mot mäns våld mot kvinnor.

– Genom att se till att de som begår brotten blir dömda kan vi också bidra till att brotten förebyggs. Den som frihetsberövas kan inte begå brott och en ökad risk för förövaren att bli upptäckt och dömd är i sig brottsförebyggande, säger Petra Lundh, riksåklagare.

Förutom Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör ingår myndighetscheferna för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Skolverket, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, i rådet.

Möts i ett samtal

Den 25:e november infaller FN:s Internationell dag mot våld mot kvinnor (dagen instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor) och delar av GD-rådet möts i ett samtal under konferensen Prevention – Makt, ledarskap och ansvar under kampanjveckan En vecka fri från våld.
– Jag ser verkligen fram emot samtalet och att både belysa allt viktigt arbete som sker för att förebygga mäns våld mot kvinnor, men också att lyfta fortsatta utmaningar för arbetet framåt, säger Lena Ag.


Läs mer om konferensen Prevention – Makt, ledarskap och ansvar på länsstyrelsens webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 23 november 2022

Senast uppdaterad: 23 november 2022