Internationell kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck ska tas fram

Regeringen ger oss i uppdrag att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck i ett internationellt perspektiv. I uppdraget ingår också att genomföra relevanta kompetenshöjande insatser för att öka den forskningsbaserade kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland relevanta yrkesgrupper och andra aktörer.

Vad innebär uppdraget? Vi frågade Mikael Thörn, ansvarig enhetschef:

– Uppdraget består av två delar. Vi ska samverkan med bland andra Göteborgs universitet ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck i ett internationellt perspektiv. Därefter ska vi genomföra relevanta kompetenshöjande insatser för att öka den forskningsbaserade kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kunskaps- och forskningsöversikten ska bland annat omfatta kartläggning av evidensbaserade, beprövade metoder och strategier för prevention, riskhantering, skydd och stöd. Den ska inkludera svensk, nordisk och internationell forskning. Översikten ska även innehålla ekonomiska konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck. 

– Med utgångspunkt i översikten ska vi inventera och komplettera stödmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck och göra tillgängliga till yrkesverksamma. Myndigheten ska också genomföra övriga relevanta kompetenshöjande insatser, säger Mikael Thörn.

Varför är det viktigt?

– Det är viktigt inte minst för att vi nu, med en gedigen forsknings- och kunskapssammanställning, kommer att få en samlad bild av det arbete som bedrivs Sverige och internationellt. Vi kommer även kunna få information om vilka insatser som ger mest positivt resultat när det exempelvis förebygga och ge stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Mikael Thörn.

Information och kunskapshöjande insatser kommer att spridas vidare, exempelvis till socialtjänsten, så att både det förebyggande arbetet och insatser till stöd och skydd för utsatta förbättras och blir mer likvärdigt i landet. 

I arbetet ska synpunkter inhämtas från olika myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 17 januari 2026.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats: Internationell kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 25 oktober 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024