Jämställdhetsmyndigheten återkräver statsbidrag från Internationella romska och resande kvinnocenter

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att organisationen Internationella romska och resande kvinnocenter (IRRK) ska återbetala totalt 620 942 kronor. Det är pengar som har betalats ut som statsbidrag för 2023.

IRRK beviljades organisationsbidrag i december 2022. Jämställdhetsmyndigheten har konstaterat att det finns tydliga och graverande brister i hur IRRK har hanterat bidraget. Merparten av de beviljade medlen har IKRR inte redovisat på ett tillfredsställande vis. Efter en granskning beslutar Jämställdhetsmyndigheten därför att återkräva det utbetalade beloppet och neka organisationen bidrag för 2024.

Bakgrunden är ett beslut av Socialstyrelsen i november 2023, där det framgår att det finns ett samband mellan IKRR och organisationen Romska och resande kvinnors jour. Socialstyrelsen beslutade att Romska och resande kvinnors jour skulle återbetala ett statsbidrag gällande skyddade boenden. Jämställdhetsmyndigheten noterade bland annat att det skett transaktioner mellan föreningarna och att de hade samma revisor samt firmatecknare.

Myndigheten skickade därför förelägganden till IKRR om att förtydliga sitt samröre med Romska och resande kvinnors jour och att förtydliga sin ekonomiska situation. Jämställdhetsmyndigheten gav också konsultbolaget KPMG i uppdrag att granska föreningens ekonomiska räkenskaper.

Kontantuttag och tvivelaktiga överföringar 

Granskningsrapporten visade att det saknas en betydande andel verifikationsunderlag, brist på kassasystem för kontanthantering samt tvivelaktiga och spårlösa överföringar till privata kontonummer. Utöver detta finns det stora uttag av kontanter som inte har redovisats på ett tillfredsställande sätt. Det har också framkommit anledning att ifrågasätta den interna revisorsgranskningen. Dessutom har föreningen påstått sig ha genomfört ett antal event men i nästan hälften av fallen inte kunnat beskriva dem i efterhand.

Förordning styr vad medel ska användas till

Jämställdhetsmyndigheten bedömer därför att föreningen inte har visat upp de underlag som behövs för granskningen av redovisningen i den utsträckning som krävs i regelverket. Regeringens förordning som styr statsbidraget för flickors och kvinnors organisering beskriver tydligt vad medlen ska användas till, men Jämställdhetsmyndigheten bedömer att IRRK inte visat att de använt bidraget för verksamhetsåret 2023 i enlighet med det ändamål som det beviljats för.

Internationella romska och resande kvinnocenter har tagit del av granskningen, och meddelat att organisationen nu förändrar sina bokföringsrutiner och vidtar andra åtgärder. Det organisationen har anfört påverkar dock inte Jämställdhetsmyndighetens bedömning av hanteringen och redovisningen av medlen som myndigheten beviljade för 2023.

Publiceringsdatum: 14 juni 2024

Senast uppdaterad: 14 juni 2024