Jämställdhetsmyndigheten återkräver statsbidrag från Kvinnor för fred

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att organisationen Kvinnor för Fred (KFF) ska återbetala totalt 208 693 kronor. Det är pengar som har betalats ut som statsbidrag för 2023.

I december 2022 beviljades KFF 417 925 kr i organisationsbidrag för 2023. Under maj 2023 inledde Jämställdhetsmyndigheten en särskild granskning av organisationen då det framkommit uppgifter om att de eventuellt inte uppfyller demokrativillkoret.

Stöd för Rysslands invasion

– Granskningen har visat att flera företrädare för föreningen uttalat stöd för Rysslands invasion av Ukraina, säger Anna Tingbäck, chefsjurist på Jämställdhetsmyndigheten.

Av de ansökningshandlingar som KFF skickat in till myndigheten framgår att KFF ingår i Sveriges Fredsråd (SFR) och att KFF har en representant i SFR:s styrelse. SFR har öppet gett stöd till Rysslands agerande.

Trots interna diskussioner om SFR:s lämplighet utifrån synen på demokrati har KFF fortsatt att vara en medlemsorganisation. Vid KFF:s årsmöte 2022 inkom det två motioner om att KFF skulle lämna SFR eftersom SFR har utvecklats till en organisation som föraktar den demokratiska ordningen och sympatiserar med diktaturer. Årsmötet avslog motionerna. Jämställdhetsmyndigheten anser att KFF:s medlemskap i SFR medför ett organisatoriskt samband med en organisation som öppet sprider stöd för Rysslands invasion av Ukraina.

Enligt myndigheten talar detta för att KFF som organisation stödjer SFR:s uttalanden. Vad KFF har anfört om att de tar avstånd från denna typ av åsikter har inte visats genom organisationens agerande.

Lever inte upp till demokrativillkoret

Jämställdhetsmyndigheten har i vår bedömning av KFF:s efterlevnad av demokrativillkoret beaktat internationella aktörers och Sveriges inställning till Rysslands agerande i Ukraina samt praxis från domstolar och andra myndigheter gällande demokrativillkoret. Av praxis framgår att en bidragssökande organisation där organisationen eller dess företrädare uttalar stöd för en odemokratisk regim eller en invaderande part i en konflikt, inte ska beviljas statsbidrag.

Myndigheten anser därför att KFF inte uppfyller demokrativillkoret.
– Med hänsyn till att det har varit ett villkor för bidraget att organisationen uppfyller demokrativillkoret i förordningen bedömer vi att det finns skäl att återkräva det tidigare utbetalade statsbidraget avseende 2023, säger Anna Tingbäck.

Demokrativillkoret för statsbidrag

Enligt förordningen om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering får bidrag lämnas till en ideell förening som bedriver en verksamhet av en kvinnoorganisation. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

Jämställdhetsmyndighetens granskning har visat att det finns minst tre fall där organisationen Kvinnor för fred inte kan anses uppfylla demokrativillkoret:

  1. KFF beslutar om fortsatt medlemskap i SFR, trots interna ifrågasättanden som lyfter att SFR föraktar den demokratiska ordningen och sympatiserar med diktaturer.
  2. En medlem uttalar sig positivt om Rysslands invasion och blir trots detta vald som företrädare för organisation i externt nätverk.
  3. En annan företrädare uttalat sig positivt om invasionen och får fortsatt företräda organisationen.

Publiceringsdatum: 1 februari 2024

Senast uppdaterad: 5 februari 2024