Lärorikt när praktiker inom våldsförebyggande arbete möttes

Erfarenhetsutbyte, lärdomar och broar mellan verksamheter var centrala teman när praktiker inom olika fält inom det våldsförebyggande arbetet möttes. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Jämställdhetsmyndigheten anordnade en heldags praktikerdialog, som bland annat innehöll föreläsningar och workshops.

Praktikerdialogen tog avstamp i att CVE och Jämställdhetsmyndigheten 2022 tog fram kunskapsöversikten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

– Rapporten togs emot med stort intresse, och vi har fått många förfrågningar om att vi ska komma ut och tala om den, säger Peter Söderström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. 

Jämställdhetsmyndigheten och CVE anordnade därför en heldags praktikerdialog den 6 februari, om just män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Syftet var att praktiker som arbetar våldsförebyggande mot mäns våld mot kvinnor, samt de som förebygger våldsbejakande extremism, kunde utbyta erfarenheter och få nya lärdomar. 

– Vi ville undersöka hur praktiker från respektive fält finner varandra om de får i uppgift att reflektera över hur de skulle strukturera arbetet i en kommun om det fick jobba ihop, säger Peter Söderström. 

Deltagare i samtal.
Yrkesverksamma från olika fält inom våldsförebyggande arbete fick sitta i grupper under workshopen.

Under dagen fick yrkesverksamma från de olika fälten bland annat sitta i grupper för att diskutera hur det ser ut i dagsläget, samt hur man kan nå förändring. Workshops under dagen hade bland annat fokus på hur samverkan inom kommuner kan stärkas, hur insatser kan struktureras för att identifiera våldsbejakande extremism samt hur kunskap inom området kan få fotfäste i samhället i stort. Att få se ett systematiserat samarbete mellan olika fält i det våldsförebyggande arbetet låg högt på agendan för många deltagare. 

– Det är viktigt att vi inte pratar om olika saker när vi pratar om våld. Jag tror många har varit ganska ovetande om att andra arbetat med det här. Stuprören kan tyvärr göra att det blir en ren slump när rätt personer från olika fält strålar samman och utbyter idéer. Därför är en sån här träff väldigt viktig, säger Stina Graad, ungdomssamordnare vid Borås stad. 

Många grupper ville se en tydligare koppling mellan teori och praktik.

Slutsatser och insikter 

Gruppsamtalen under workshopen mynnade ut i många reflektioner, förhoppningar och slutsatser. Många ville se att arbetet innefattar alla nivåer av våldsprevention, så att det blir en röd tråd genom samtliga verksamheter. En starkare koppling mellan teori och praktik, samt insatser som tydligare leder till en förståelse av sambandet mellan genus och skadliga maskulinitetsnormer var även efterfrågat. 

En tydligare kommunikation med medborgarna var också en slutsats många hade med sig. Dels för att möta människor där de är, dels för att skapa dialoger och undvika misstänksamhet och desinformation. 

– Många som jobbar med våld sitter på olika förvaltningar. Det gör att många områden och synsätt i det våldspreventiva arbetet inte överbryggas. Med en sån här dag kan vi i alla fall börja fylla tomrummet i mitten, och få med hela kedjan från början till slut, säger Niclas Persgården, verksamhetsutvecklare mot våldsbejakande extremism vid Borås stad.

– I vår kommun har vi både ett konsultationsteam mot hedersrelaterat våld och förtryck samt konsultationsteam mot våldsbejakande extremism. Vi ser en förändring av vårt inflöde då vi under den senaste tiden har arbetat med att sänka tröskeln in till oss. Ärenden som kommer in behöver inte per definition vara ideologiskt motiverade utan vi ser överlappningen mellan psykisk ohälsa, heder, fascination av våld samt att det i de flesta fall finns tendenser av misogyni, säger Seth Åberg, VBE-samordnare i Umeå kommun.

Reflektioner efter dialogträffen

I ett uppföljningsmöte i mars fick deltagarna från praktikerdialogen reflektera över vad de har tagit med sig från den senaste träffen. Många deltagare lyfte vikten av Jämställdhetsmyndighetens och CVE:s samverkan, vilket ledde fram till dialogträffen. De båda myndigheternas samarbete sätter en viktig standard för framtida samverkan mellan olika aktörer på lokal nivå.

– Det är nödvändigt att stärka och utveckla samverkan och samordning på såväl nationell nivå som på lokal nivå i syfte att både synliggöra problematiken och öka kunskapen inom de olika våldsområdena. Det kan i sin tur leda till bättre arbete, tidigare upptäckt och insatser, såväl i det förebyggande arbetet som när det gäller brottsbekämpning, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Att få en inblick i andra yrkesverksammas områden och arbetssätt var även något som många lyfte. Dels för att insyn ökar förståelse och kan leda till förbättringar i den egna verksamheten, dels för att det bygger broar mellan olika verksamheter.

– Ensam är inte stark. Tillsammans, myndigheter, kommuner och andra, kan vi göra skillnad för att bidra till en säkrare tillvaro för dem som lever under våld och förtryck. Berättelsen om att det allmänna inte samarbetar, utan befinner sig i stuprör, stämmer inte, säger Jonas Trolle, chef för CVE.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 27 mars 2024

Senast uppdaterad: 27 mars 2024