Män har förlorat jobb på grund av pandemin – kvinnor inkomster

Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad har coronapandemin slagit olika hårt mot män och kvinnor. Män har i större utsträckning förlorat sina jobb i mansdominerande branscher som drabbats hårt av uppsägningar. Fler kvinnor än män har behållit sina jobb men har förlorat inkomster på grund av att de varit hemma för vård av sjuka barn.

tom restaurang
Foto: Anthony Fomin/Unsplash

Det finns också skillnader i vilka som driver företag, där en stor majoritet är män. Män har ett större ägande än kvinnor i Sverige, vilket påverkar förutsättningarna att klara en förlorad inkomst.

Totalt har fler än 115 000 varslats om uppsägning sedan 1 mars fram till i december. Av de som varslats i mars och april hade mer än hälften blivit uppsagda redan i september, enligt en studie av Arbetsförmedlingen.

Kvinnor har haft lättare att behålla sina jobb eftersom de dominerar offentlig sektor och de områden i samhället där Sverige har stora behov av arbetskraft en lång tid framöver.

– Däremot har situationen slagit hårt mot grupper som redan innan pandemin har haft en svag anknytning till arbetsmarknaden, till exempel utrikesfödda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Utrikes födda hårt drabbade

Antalet arbetslösa som bedöms ha en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden har ökat sedan sommaren 2019 och ökar nu ännu tydligare i spåren av pandemin, enligt Arbetsförmedlingen. Denna andel är nu 74 procent av alla inskrivna arbetslösa. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer 55 år eller äldre.

Unga utrikes födda har också varit hårt drabbade av arbetslöshet. 27,5 procent av kvinnorna och 25,5 procent av männen i åldern 18-24 år var arbetslösa i september i år.

– De som inte har utbildning och inte kan svenska brukar komma längst bak i kön till jobb under svåra tider. Därför är det viktigast för den gruppen att studera, säger Sara Andersson.

"Kvinnor har dock förlorat en stor del av sina inkomster eftersom de varit hemma med vård av barn i större utsträckning än män under pandemin."

Kvinnor har dock förlorat en stor del av sina inkomster eftersom de varit hemma med vård av barn i större utsträckning än män under pandemin. Uttaget av den tillfälliga föräldrapenningen har skjutit i höjden, men enligt Försäkringskassans statistik har uttagen inte förändrat könsmönstren. Män tar precis som tidigare ut cirka 40 procent av den tillfälliga föräldrapenningen, kvinnor cirka 60 procent. I kombination med att kvinnor också tar ut majoriteten av föräldraledigheten, leder det till att kvinnor får mindre pension och även riskerar lägre lön och sämre karriärutveckling.

Internationellt sett är kvinnor generellt sett än mer oskyddade än i Sverige. I många länder arbetar kvinnor oftare inom yrken med ett sämre ekonomiskt skydd än män, till exempel när det gäller anställningstrygghet eller möjlighet till sjukpenning.

– När skolorna stänger, som de har gjort i flera länder, får kvinnor oftare gå hem från arbetet för att ta hand om barnen, vilket i flera länder påverkar deras inkomster. I Sverige är barnomsorgen generellt sett bättre organiserad, vilket ger bättre förutsättningar för att undvika inkomstbortfall, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Relaterad länk

Jämställdhetsmyndighetens samlade information om coronapandemin.

Effekter av covid-19-pandemin

Ekonomi

Publiceringsdatum: 2 april 2020

Senast uppdaterad: 13 december 2021