Ny webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

I dag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en webbutbildning som handlar om tre delvis dolda och komplexa samhällsproblem som berör en bred grupp människor . Utbildningen ger en unik samlad bild som bygger på forskning. Den förklarar sambandet mellan prostitution och människohandel och kopplingen till jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Den belyser också allvarliga problem som ofta hamnar mellan stolarna när yrkesverksamma saknar kunskap eller inte förstår vilket ansvar de har.

Flicka sitter i sitt tonårsrum och håller sina hörlurar mot öronen

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel har ökat under pandemin. Därför är det viktigt att Jämställdhetsmyndigheten kan stärka insatserna inom ramen för det nationella samordningsuppdraget och bidra med bland annat kunskapsstöd.

Ämnet är relevant för ett stort antal yrkesverksamma. Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel berör alla som i sitt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Några exempel är skolpersonal, hälso- och sjukvårdspersonal, verksamma inom socialtjänst, handläggare på myndigheter och miljöinspektörer i kommuner. Innehållet är också relevant för den som arbetar på strategisk nivå eftersom det behövs en grundläggande förståelse för ämnesområdet. Utbildningen kan även vara intressant för alla som vill få en introduktion av ämnesområdet, oavsett yrkesroll.

– Vi ser att det finns stora kunskapsluckor kring sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel samtidigt som allt fler aktörer efterfrågar ökad kunskap. Målet med webbutbildningen är att höja den grundläggande kunskapsnivån hos yrkesverksamma och att nå fler yrkesgrupper som möter barn, unga och vuxna som har utnyttjats eller riskerar att utnyttjas, säger Sophie Nilsson som är utredare inom den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Upptäcka, agera och bemöta

Utbildningen består av fyra delar. Den första delen ger grundläggande kunskap om ämnet. Därefter följer två spår: Ett med fokus på prostitution och sexuell exploatering av barn, och ett annat spår som har på fokus människohandel för alla ändamål. Den fjärde delen handlar om att upptäcka, agera och bemöta.

Det handlar både om arbete riktat till utsatta och arbete för att motverka efterfrågan. Utbildningen tar upp hur viktigt det är att den som möter utsatta kan lära sig uppfatta varningssignaler. Den ger grundläggande kunskap om att bemöta personer som utsatts för exploatering eller människohandel, och hur yrkesverksamma konkret ska agera. Den ger också kunskap om ämnet som helhet och hur Sverige arbetar strategiskt med det.

– Ökad kunskap bidrar till att yrkesverksamma som möter målgruppen kan identifiera barn och vuxna som utnyttjas i prostitution och människohandel och erbjuda dem stöd och hjälp. Vi hoppas att vi också ska nå yrkesgrupper som arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor eller med brottsbekämpning, för att förhindra att fler personer utnyttjas i prostitution och människohandel, säger Sophie Nilsson.

Kostnadsfri och lättillgänglig

Utbildningen är kostnadsfri och det går att skapa konto på egen hand och att genomföra den i egen takt. Utbildningen innehåller text, film och ljudreportage. Deltagaren kan hoppa fram och tillbaka mellan kapitlen och ta del av de delar som är särskilt relevanta, även om utbildningen i sin helhet följer en röd tråd. Det tar två till tre timmar att gå den från start till slut och det går att avbryta och fortsätta när som helst från dator, telefon eller läsplatta i inloggat läge.

Relaterade länkar

Gå till webbutbildningen
Jämställdhetsmyndighetens och NMT:s arbete mot prostitution och människohandel
Om grooming - sexuell exploatering av barn

Nationellt metodstödsteam (NMT)

Jämställdhetsmyndigheten samordnar även Nationellt metodstödsteam (NMT) – en operativ och strategisk resurs med syfte att utveckla och effektivisera myndigheters samverkan i arbetet mot människohandel. I sju regioner finns även regionkoordinatorer som erbjuder stöd, koordinering och metodstöd till yrkesverksamma.

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa Jämställdhetsmyndighetens nationella stödtelefon på 020-39 00 00.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 21 juni 2021

Senast uppdaterad: 16 september 2022