Nytt stöd för undervisning om våld vid lärosäten

Nu lanseras Webbstöd för lärosäten. Det är ett stöd för lärare som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att underlätta arbetet med undervisning i examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.

Tandläkare sitter framför patient och samtalar inför en undersökning.

– Vår förhoppning är att lärosäten ska få det stöd de behöver för att inkludera undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sina utbildningar. Studenter ska få en god grundkunskap inom området och en medvetenhet om att mäns våld mot kvinnor i hela sin bredd är ett område de behöver kunna och inkludera i sin kommande yrkesutövning, säger Katarina Björkgren, chef för enheten våldsprevention och mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten.   

"Kunskap om våld behöver nå fler utbildningar där studenter i sin framtida yrkesroll kan komma att möta människor som lever i våld."

Obligatorisk kunskap i grundutbildningar

Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Förändringen i högskoleförordningen är ett led i Sveriges arbete mot våld. Den gäller fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Tandhygienistexamen inkluderades 2019.

–Webbstödet är lättillgängligt och öppet för alla, det skapar goda förutsättningar för att många ska få del av det säger Katarina Björkgren, chef för enheten våldsprevention och mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten.

Katarina Björkgren hoppas även att webbstödet ska nå ut till fler utbildningar än de som i dag berörs av den nya examensordningen.

– Kunskap om våld behöver nå fler utbildningar där studenter i sin framtida yrkesroll kan komma att möta människor som lever i våld, säger hon. 

Praktiskt stöd i planerande av undervisning

Webbstöd för lärosäten är en del av Nationellt center för Kvinnofrids kunskapsbank. I webbstödet finns fakta om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Varje program har egna sidor med anpassat material, där finns lärande exempel som syftar till att inspirera lärarnas arbete.

– De olika delarna i webbstödet, pedagogiska och ämnesmässiga, syftar till att underlätta för universitets- och högskolelärare att implementera examensmålet, säger Ulla Albért, studierektor på NCK.

 Det finns även texter som handlar om att utbilda om våld: vad lärare kan tänka på inför sin undervisning, som att det här är kunskapsområde som ofta engagerar och väcker känslor. 

– Webbstödet ska vara till hjälp för dem som undervisar och för dem som arbetar med kursutveckling genom fakta och forskning om kunskapsområdet. Det är också ett stöd i den praktiska undervisningen genom att exempelvis lyfta fram stöd inom delar av kunskapsområdet som kan upplevas provocerande.

Webbstödet

Webbstödet innehåller stöd i form av filmer, webbkurser, lärande exempel från olika lärosäten, handlingsplaner och strategier för kring att undervisa och prata om våld. 

Webbstöd för lärosäten - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 8 november 2022

Senast uppdaterad: 14 november 2022