Statsbidrag främjar jämställdhet mellan unga

Elva projekt har beviljats statsbidrag för jämställdhetsprojekt. Åtta av dem har fokus på jämställdhet mellan unga, ett område som var särskilt prioriterat i årets utlysning.

 

Tre barn i 12-årsåldern i skolmiljö som tittar i en mobil

 

Hela 86 ideella organisationer och stiftelser sökte bidraget i år, vilket är en stor ökning jämfört med de senaste tre åren. För första gången hade projekt som främjar jämställdhet mellan unga en fördel i konkurrensen med övriga projekt. Av det totala antalet inkomna ansökningar hade 24 projekt det specifika syftet. 

Många har sökt för första gången

Något annat som sticker ut i år är att många organisationer sökt Jämställdhetsmyndighetens statsbidrag för första gången.

– Det är positivt att fler och fler organisationer känner till att det finns bidrag att söka från oss. I år är det flera mindre projekt som får bidrag. Nu delar elva projekt på tio miljoner kronor till skillnad från förra årets åtta projekt, säger Rebecca Wallén, utredare på enheten för statsbidrag.

Organisationer som får statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Byrån mot diskriminering i Östergötland
”Mentorskap för jämställdhet - ett samarbete mellan skola och fackförbund”
Beviljat belopp: 1 043 156 kr

Projektet syftar till att stärka elevers möjlighet att fullfölja sin yrkesutbildning och fortsätta på sin valda yrkesbana utan att begränsas av könsnormer. Projektet ska utveckla ett mentorsprogram som stärker samverkan mellan skolor och fackförbund för att tillsammans stötta varandra i arbetet med jämställdhet. Projektet genomförs lokalt i Östergötland.

Elevernas Riksförbund
”Elevers digitala arbetsmiljö – en nyckel till pojkars skolresultat och mer jämställd utbildning”
Beviljat belopp: 1 181 518 kr

Projektet syftar till att minska pojkars försämrade skolresultat. Genom att utveckla former för hur uppgifter ska förmedlas på ett enhetligt sätt i de digitala skolplattformarna kommer det frigöras tid från det som kallas procedurfrågor till att ge ökad tid för själva lärandet. Projektet ska skapa meningsfulla lärmiljöer särskilt för pojkar, vilket även kommer att förbättra flickors studiero, skolmiljö, resultat och hälsa. Projektet genomförs nationellt.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
”Försvarspolitikens konsekvenser för jämställdhet i Sverige”
Beviljat belopp:  1 124 250 kr

Projektet syftar till att ta fram och sprida ny kunskap genom en rapport som ska sammanfatta kunskapsläget, identifiera och analysera risker och möjligheter i den svenska kontexten. Projektet syftar även till att skapa utrymme för kunskapsutbyte mellan beslutsfattare, myndigheter, forskare och civilsamhälle. Projektet genomförs nationellt.

Novahuset
”Stöd på Snapchat”
Beviljat belopp: 1 011 286 kr

Projektet syftar till att använda Snapchat för att ge stöd till barn och unga som har blivit utsatta för sexuellt våld. Genom att skapa trygga rum på Snapchat ska projektet genomföra en ny typ av lågtröskelstöd och tackla den ökade förekomsten av sexuellt våld mot barn och unga, vilket samspelar med den ökade populariteten av tillgängliga plattformar. Projektet genomförs nationellt.

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
”Jämställd bilkörning”
Beviljat belopp: 601 672 kr

Projektet har som syfte att utbilda kvinnor som är äldre än 65 år i att uppdatera och förnya sina kunskaper i trafikkunskap och hantering av fordon. Projektet erbjuder målgruppen utbildning i såväl teori som praktik. Projektet genomförs Södermanlands, Örebro och Östergötlands län.

RF SISU Örebro län
”Sätt bollen i rullning – en jämnare fördelning av makt och inflytande i styrelsens rum och beslut”
Beviljat belopp: 749 191 kr

Projektet är ett fortsättningsprojekt på tidigare beviljat bidrag och har som syfte att genom planerade inspelningar av styrelsemöten notera hur makt och inflytande tar sig uttryck i styrelserummet. Tidigare arbete har visat att kvinnor inte känner sig inkluderade och att de inte kan agera på lika villkor som männen i styrelserummen. Projektet genomförs nationellt. 

RFSL Stockholm
”Unga KSK <3 Ungdomsmottagningen –synliggörande och empowerment”
Beviljat belopp: 1 257 799 kr

Projektet syftar till att unga homosexuella, bisexuella och queera kvinnor ska synliggöras och få ett bra bemötande på ungdomsmottagningar. Målet är att höja kompetensen vid ungdomsmottagningarna för att synliggöra och arbeta mer patientcentrerat med projektets målgrupp. Det sker genom att ta fram ett digitalt och interaktivt utbildningskoncept. Projektet genomförs lokalt i Storstockholm.

Somaliland förening i Malmö
”Kompassen”
Beviljat belopp: 279 184 kr

Projektet syftar till att främja jämställdheten bland barn och ungdomar i åldrarna 15–21 år, som är födda eller uppvuxna i Sverige, har utrikes födda föräldrar och bor i Malmö. Genom att adressera könsspecifika utmaningar och strukturer strävar projektet efter att skapa ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd samhällskultur. Projektet genomförs lokalt i Malmö.

Stiftelsen 1825
”Mottagningen för unga män – stöd för nära relationer”
Beviljat belopp: 1 269 800 kr

Projektet har som syfte att ta fram ett metodmaterial för att ge stöd till unga män i deras skapande och bibehållande av både kärleks- och vänskapsrelationer. Unga män ska inom projektet erbjudas stöd i form av individuella stödsamtal, stödgrupper och digitala föreläsningar. Projektet ska genomföras lokalt i Stockholm.

The Good talents
”Talangnätverkets Talent Tuesday”
Beviljat belopp: 440 600 kr

Projektet syftar till att stärka unga kvinnor från socioekonomiskt utmanade områden i Storstockholm genom att främja deras egenmakt, ledarskapsförmågor och delaktighet i samhället. Genom workshops, mentorskap och nätverksbyggande ska projektet skapa en inkluderande miljö där deltagarna får ökade möjligheter till arbete, utbildning och personlig utveckling. Projektet genomförs lokalt i Stockholm.

Vätgas Sverige ideell förening
”Framtidens gröna energi – en ny bransch med nya möjligheter”
Beviljat belopp: 1 247 900 kr

Projektet syftar till att i den nya och framväxande vätgasbranschen bygga in jämställdhet och könsneutralitet, innan invanda normer från andra branscher får fotfäste. Det sker genom att lyfta fram kvinnor i branschen som förebilder för studenter och yrkesverksamma samt genom att arbeta fram en ”roadmap” för företag i branschen. Projektet genomförs nationellt.

Publiceringsdatum: 25 juni 2024

Senast uppdaterad: 25 juni 2024