Statsbidraget för kvinnors organisering blir friare och mer långsiktigt

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att hela anslaget på drygt 28 miljoner till kvinnors organisering från och med i år kommer att fördelas som organisations- och etableringsbidrag.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag enligt regeringens förordning. Bidraget ska bland annat främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidrag kan enligt förordningen fördelas som tre olika typer av bidrag: organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag.

Det nya beslutet innebär att verksamhetsbidraget inte kommer att lysas ut. Verksamhetsbidraget har fördelats till kvinnoorganisationers avgränsade aktiviteter med krav på motprestation. Jämställdhetsmyndigheten prioriterar i enlighet med regeringens intentioner för civilsamhället en långsiktig och fri organisering. Det nya beslutet innebär en sådan prioritering.

Bakgrunden till förändringen är att antalet kvinnoorganisationer som är berättigade till organisations- och etableringsbidrag från staten har ökat kraftigt sedan bidraget infördes under 1980-talet. Samtidigt har anslaget i statsbudgeten legat på samma nivå sedan 2008. Justerat till inflationen betyder det att det finns mindre pengar än tidigare att fördela till varje godkänd organisation.

Förändringen gäller från och med utlysningen hösten 2021. Den innebär att den del av det sammanlagda statsbidraget som tidigare delades ut som verksamhetsbidrag nu kommer att fördelas som organisations- och etableringsbidrag. De flesta organisationer som är berättigade till organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering beräknas därmed kunna beviljas en högre summa.

Beslutet innebär inga förändringar i förordningen eller i anslaget. För organisations- och etableringsbidraget gäller samma villkor som tidigare. Jämställdhetsmyndigheten granskar och följer upp hur bidraget används på samma sätt som tidigare.

Både organisationsbidraget och etableringsbidraget ska gå till organisationernas ordinarie verksamhet. Det innebär att de har större möjligheter att använda bidraget på det sätt som de bedömer bäst, inom ramarna för villkoren för bidraget, och inte behöver använda bidraget inom ett avgränsat och tidsbestämt projekt. På så sätt ökar möjligheterna att planera verksamheten mer långsiktigt, samtidigt som organisationerna får ett ökat självbestämmande.

I samband med beslutet om förändrade bidragsformer ser myndigheten också över den fördelningsprincip som styr fördelningen av anslaget. 

Förändringen innebär konsekvenser för organisationer som haft möjlighet att söka verksamhetsbidrag men inte har möjlighet att söka organisationsbidrag eller etableringsbidrag. Dit hör stiftelser, nätverk samt vissa lokala och regionala kvinnoorganisationer. För dessa organisationer finns möjlighet att söka statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Statsbidraget till jämställdhetsprojekt är ett stöd för nyskapande projekt, vilket Jämställdhetsmyndigheten bedömer även kan omfatta det förnyelsearbete inom kvinnorörelsen som verksamhetsbidraget har syftat till.

Publiceringsdatum: 28 maj 2021

Senast uppdaterad: 6 december 2021