Task force bär ska motverka att bärplockare blir utnyttjade

För att förebygga exploatering av utländska bärplockare samlar Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) ihop en riktad Task Force Bär. Det sker tillsammans med flera myndigheter och andra aktörer.

Bärplockning

I mars sammankallade NSPM vid Jämställdhetsmyndigheten relevanta aktörer i Umeå och under året planeras fler uppföljande träffar. Bakgrunden är den omfattande exploateringen av arbetstagare inom bärindustrin. Problemen är återkommande och för att åstadkomma förändring krävs samordnade insatser som angriper problematiken.

– I flera år har vi sett fall av missförhållanden, kränkningar och brottslighet som pågår inom bärindustrin. Vi har därför tagit initiativ till att stärka samverkan och utveckla arbetssätten för att förebygga att bärplockare exploateras, säger Paulina Bolton, utredare.

Systematiska brister

Inom bärindustrin är arbetskraftsexploatering ett utbrett problem. Några faktorer som försvårar bekämpandet av denna exploatering är systematiska brister när det gäller arbetssätt, kunskap, resurser och vilka roller olika aktörer ska ha.

– Det har inte tidigare hänt att myndigheterna har mötts på det här sättet för att samla kraften mot människohandel och andra brott kopplade till bärindustrin. Problemen är återkommande och för att nå förändring krävs att samhället bättre samordnar insatserna, säger Paulina Bolton, utredare.

Mörkertalet är stort och personer utsatta för denna typ av brott är inte själva benägna att rapportera det. Samordning och uppsökande arbete gör därför stor skillnad.

De nationella myndigheter som deltar är Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Dessutom deltar representanter från civilsamhället, fackförbund, kommun, akademin och näringslivet. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i sin roll som nationell samordnare mot prostitution och människohandel för alla ändamål.

Så arbetar Jämställdhetsmyndigheten för att motverka arbetskraftsexploatering

  • Vi samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå genom NSPM.
  • Vi stödjer yrkesverksamma genom utbildning och vägledningen Manual vid misstanke om människohandel samt driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för i ärenden som rör prostitution och människohandel.
  • Vi samordnar arbetet med regionkoordinatorer som ger stöd på regional nivå i arbetet mot prostitution och människohandel. Det sker i samarbete med länsstyrelser och socialtjänst i den kommun där regionkoordinatorn är anställd.
  • Vi finansierar Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution som drivs av International Organization for Migration (IOM). Syftet är att ge personer som varit utsatta för prostitution eller människohandel i Sverige och som har hemvist i annat land möjlighet till att frivilligt återvända på ett tryggt sätt och med möjlighet till stöd i hemland.
  • Vi ingår i det myndighetsgemensamma uppdraget mot arbetslivskriminalitet. Arbetet inom samverkan fokuserar främst på att utföra gemensamma inspektioner på arbetsplatser inom branscher där det finns hög risk för fusk och brottslighet.

Läs mer om arbetet på NSPM:s webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 16 april 2024

Senast uppdaterad: 16 april 2024