Tre vinnare av årets uppsatstävling

Årets upplaga av Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling är avslutad och tre vinnare har utsetts. Uppsatserna har bedömts av sakkunniga medarbetare och vårt vetenskapliga råd.

Vinnarna får sina priser av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag vid en digital prisceremoni i december. Där får de presentera sina studier för myndighetens medarbetare. En vinstsumma om 25 000 kronor fördelas mellan de vinnande bidragen.

De tre vinnarna är

Annie Bertilsson, sociologi, Göteborgs universitet: I am only doing my job"- Caring Masculinities by Swedish Men as Preschool Teachers 

Motivering: Denna studie om omsorgsmaskulinitet i en professionell kontext har samlat in mycket intressant empiri. Uppsatsens fokus på mäns arbetsmiljö inom kvinnodominerade yrken bidrar till vår förståelse av den könssegregerade arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt att lyfta fram studiens fokus på mäns förmågor, snarare än män som hot. Uppsatsen håller bra kvalitet gällande språk och utformning.

Hanna Opedal Eriksson, juridik, Göteborgs universitet: Lagstiftarens val/icke val av skyddsintresse inom prostitution. Sett i ljuset av genusrättslig diskursanalys

Motivering: Uppsatsen behandlar en högst aktuell fråga, nämligen den om sexköpslagstiftningens skyddsvärden. Den studien synliggör genusrättsfältets förtjänster genom att visa på köande aspekter av sexköpslagstiftningen trots lagens ambition att vara könsneutral. Studiens resonemang och resultat bidrar med att belysa nya aspekter av sexköpslagstiftningen och kan därmed bistå det jämställdhetspolitiska arbetet mot prostitution.

Matilda Fors och Lisa Maria Jonsson, Nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm: A Hard Pill to Swallow? Subsidized Contraceptives and Women’s Intergenerational Mobility in a Difference-in-Differences Framework

Motivering: Denna uppsats är mycket välskriven och håller en hög kvalitet. Det är särskilt viktigt att lyfta fram att uppsatsen lyfter in ett genusperspektiv inom ett fält som ofta betraktar världen som könsneutral i sina analyser. Vidare tillämpar uppsatsen en avancerad kvantitativ metod på ett bra sätt och för genomtänkta resonemang om studiens resultat.

Bidrag till kunskap om jämställdhet

Jämställdhetsmyndighetens uppsatstävling arrangerades för första gången under 2021. Det innehållsliga kriteriet för att delta i tävlingen är att uppsatsen bidrar till kunskap om jämställdhetspolitiken eller samhällsutvecklingen utifrån jämställdhetspolitikens ambitioner. Tävlingen är öppen för uppsatser som examinerade och betygsatta vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet med för kursen högsta betyg under perioden 1 september 2021–31 augusti 2022. De vinnande uppsatserna har bedömts av Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd och det slutliga beslutet om vinnare har fattats av generaldirektören.

Utbildning

Publiceringsdatum: 14 december 2022

Senast uppdaterad: 14 december 2022