Uppsatstävling för studenter

Som student vid högskola och universitet kan du delta i en uppsatstävling som Jämställdhetsmyndigheten samt myndighetens vetenskapliga råd inbjuder till. Uppsatsen ska bidra med kunskap av relevans för jämställdhetspolitiken. De bästa uppsatserna får dela på 25 000 kronor.

Bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till jämställdhetspolitiken. Jämställdhetspolitiken är bred och spänner över många samhällssektorer och områden. Utlysningen riktar sig därför till en mångfald av discipliner så som exempelvis statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi, socialt arbete, pedagogik, miljövetenskap, medicin och genusvetenskap.

Det innehållsliga kriteriet för att delta i tävlingen är att uppsatsen bidrar till kunskap om jämställdhetspolitiken eller samhällsutvecklingen utifrån jämställdhetspolitikens ambitioner. Uppsatsen kan vidare handla om styrningspolitiska frågor – som jämställdhetsintegrering, målstyrning eller statsbidrag till kvinnors organisering – som på olika sätt bidrar med kunskap om förutsättningarna att nå målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Jämförande eller internationella perspektiv välkomnas också. Uppsatsen ska vidare vara betygsatt med för ämnet högsta möjliga betyg, vilket ska intygas av uppsatsförfattaren vid ansökningstillfället. Uppsatsens relevans för tävlingen ska kort motiveras av uppsatsförfattaren.

En vinstsumma om 25 000 kronor kommer att fördelas till de vinnande bidragen.

Hur gör jag för att delta i 2021 års tävling?

För att delta i tävlingen ska din uppsats:

  • vara examinerad och betygsatt vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet med för kursen högsta betyg under perioden 1 september 2020–31 augusti 2021
  • vara på kandidat-, magister- eller masternivå
  • vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska
  • innehålla en sammanfattning på max tre sidor
  • kompletteras med vidimerat intyg att uppsatsen är examinerad och betygsatt med för kursen högsta betyg (vanligtvis genom Ladok-utdrag). I detta sammanhang innebär det VG eller AB för de tre- och fyragradiga skalorna i Ladok eller ett av de två högsta betygen (A eller B) i den sjugradiga ECTS-skalan.
  • kompletteras med en kort motivering (max 2 000 tecken inklusive blanksteg) om hur uppsatsen bidrar med kunskap av relevans för jämställdhetspolitiken.

Uppsatserna anonymiseras inför bedömning. Uppge därför enbart uppsatsförfattarens namn och lärosäte på uppsatsens titelsida.

Personer som är, eller under 2020–2021 varit, anställda vid myndigheten får inte delta.

Uppsats, betyg, kort motivering och övriga handlingar ska vara myndigheten tillhanda senast den 31 augusti 2021. Handlingarna skickas elektroniskt till info@jamstalldhetsmyndigheten.se. Samtliga handlingar ska skickas i ett e-postmeddelande. Skriv "Uppsatstävling 2021" samt ditt efternamn i ämnesraden. Uppsatsförfattarens fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-postadress ska finnas med i e-posten. Institutionens och handledarens namn ska också anges.

Du får en bekräftelse på att din uppsats är mottagen och blir underrättad om du går vidare i uppsatstävlingen.

Jämställdhetsmyndigheten är en offentlig myndighet. Alla brev och epost som inkommer till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppsatsförfattare som deltar i uppsatstävlingen och skickar in sin uppsats till tävlingen ger sitt medgivande till att uppsatsskrivarens personuppgifter registreras och behandlas av Jämställdhetsmyndigheten samt att uppgifter om namn, institution och information om uppsatsen publiceras på vår webbplats.

Vid frågor, kontakta Line Säll, senior utredare: line.sall@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Hur utses vinnarna?

Vinnarna utses av myndighetens vetenskapliga råd efter en första intern beredningsprocess där uppsatsernas relevans bedöms. Det vetenskapliga rådet föreslår också hur vinstpengarna ska fördelas bland de bästa bidragen. Beslut fattas av myndighetens generaldirektör i november 2021.

Publiceringsdatum: 24 maj 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024