Våld mot äldre och unga i fokus för breddade uppdrag

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten utökade uppdrag om våldsutsatthet bland äldre personer samt våld i ungas parrelationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska undersöka hur andra myndigheter inkluderar våld i ungas nära relationer i sina kunskapsstöd, och lämna förslag på förbättringar.

Parallellt med detta har Jämställdhetsmyndigheten fått ett utökat uppdrag att kartlägga vad som görs för att förebygga och upptäcka våld bland personer som fyllt 65 år. Även här ingår att ge förslag på åtgärder som ska förbättra förutsättningarna att upptäcka våld, och ge utsatta stöd och skydd.

– Det är viktigt att vi förstår att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inte är åldersspecifikt. Både unga och gamla är våldsutsatta, men även förövare. Unga människor befinner sig ofta i närheten av vuxna, i skolan och på fritidsaktiviteter. Det vilar därför ett tungt ansvar på vuxna att se och reagera, säger Berit Jernberg, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

– När det gäller äldre så handlar det i mångt och mycket om samma sak, att se och agera. Besluten från regeringen ger oss viktiga förutsättningar att arbeta vidare med dessa viktiga områden.

Catarina Gustafsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, arbetar med att kartlägga kunskaper hos kommuner, regioner och myndigheter om våldsutsatthet bland äldre personer som fyllt 65 år. I deras dialogmöten framkommer att äldre som berättar om våldsutsatthet tycker att det kan vara svårt att veta vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp.

– Flera menar att det kan underlätta att få tala med en "generationskamrat". De beskriver att det viktigaste är att bli lyssnad på och att bli tagen på allvar, säger hon.

Under arbetet med våld i ungas parrelationer har experter på Jämställdhetsmyndigheten uppmärksammat behovet av fördjupad kunskap.

– Genom det utökade uppdraget kommer vi att bidra till att våld i ungas parrelationer synliggörs i befintliga kunskapsmaterial. Vid behov ska vi ta fram stödmaterial till yrkesverksamma, som en del av det långsiktiga arbetet för att förebygga våld, säger Lisa Lindström, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer i de nya uppdragen i regeringens pressmeddelande Jämställdhetsmyndigheten får nya och breddade uppdrag om våldsutsatthet bland äldre personer samt våld i ungas parrelationer.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 28 juni 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023