Normer om manlighet ger sämre hälsa hos både kvinnor och män

Samhällets förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig kan påverka hälsan. Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt aktuell forskning som visar att normer om manlighet både bidrar till att män lever kortare än kvinnor och till att de riskerar att inte få rätt vård.

Arbetsplats med byggnadsställning.

– Det finns en uppfattning om att ”en bra karl reder sig själv” eller att ”ensam är stark” som lever kvar på många håll. Sådana uppfattningar kan förstås vara positiva, men forskningen visar att normen om att ha en stark tilltro till sig själv också kan vara särskilt negativ för mäns hälsa. Om de till exempel väntar för länge med att söka vård kan sjukdomar utvecklas onödigt långt. Det gäller inte minst vid psykisk ohälsa, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Andra normer som påverkar mäns hälsa kan handla om att ta större risker eller självmedicinera med exempelvis alkohol. Fler män än kvinnor dör också i förtid av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärl-sjukdomar och cancer, vilket delvis förklaras av normer kring manlighet. Fler män än kvinnor avlider också på grund av arbetsplatsolyckor och självmord. Men normer kring manlighet och styrka riskerar också att leda till våld mot kvinnor och andra beteenden som drabbar kvinnors hälsa.

– Normer kring kön innebär en risk för att människor inte får rätt diagnoser och vård. Det drabbar både kvinnor och män. Normer kring hur flickor och kvinnor förväntas uppträda riskerar exempelvis att leda till att de underdiagnostiseras av sjukvården när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På samma sätt finns en risk för att män som ska ha diagnos för psykisk ohälsa inte får det. Vi ser det här som ett område som måste utvecklas. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver ha mer kunskap om normer kring kön och könsspecifika behov, säger Sofia Lindbom, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.
 

   

Fakta: Så påverkar normer om kön, hälsan för kvinnor och män

Jämställdhetsmyndighetens sammanställning visar hur uppfattningar om kön påverkar möjligheterna till en god hälsa. Här är några exempel ur rapporten:

  • Självmord. Mer än dubbelt så många män än kvinnor som begår självmord varje år. En förklaring kan enligt forskningen vara att maskulina normer leder till en ovilja att söka hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.
  • Arbetsplatsolyckor. Ett bristande säkerhetsfokus till följd av normer kring maskulinitet kan bidra till att mansdominerade arbetsplatser har en högre andel arbetsplatsolyckor.
  • Höga trösklar till att söka vård. Manliga normer kan leda till en högre tröskel och längre väntan för män att söka vård. Det finns en risk att såväl fysiska som psykiska sjukdomar utvecklas onödigt långt innan behandling sätts in.
  • Psykisk ohälsa. När många i samhället pratar om psykisk ohälsa i termer av att det är en typisk kvinnosjukdom kan det leda till att mäns symptom på psykisk ohälsa inte uppmärksammas.
  • Våld. Det finns en risk att mäns behov av stöd efter att ha utsatts för våld inte uppmärksammas eller att uppfattningar om kön kan påverka det bemötande våldsutsatta män får.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Bilder

Publiceringsdatum: 31 mars 2021