Samlad uppföljning för effektiv jämställdhetspolitik

Bidrar jämställdhetspolitiken till att jämställdhet uppnås? Ett nytt uppföljningssystem från Jämställdhetsmyndigheten ska stödja effektiva och träffsäkra insatser och öka takten mot de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att senast 1 oktober redovisa ett förslag på ett sammanhållet uppföljningssystem för en effektiv jämställdhetspolitik, något som tidigare saknats.

 -  Det är jämställdhetsmyndighetens uppgift att följa och analysera vad politiken åstadkommit och redovisa det till regeringen. Om vi ska uppnå det övergripande jämställdhetspolitiska målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska få samma makt att påverka samhället och sina egna liv, kräver detta politikområde likt andra att vi gör rätt saker, säger generaldirektör Lena Ag.

 

Det system som nu föreslås bygger på en löpande årlig uppföljning och en till två fördjupade uppföljningar per år. Till det ska en övergripande analys göras var sjätte år av jämställdhetspolitikens utfall och effekter under den innevarande perioden.

- Jämställdhetspolitiken är tvärsektoriell och spänner över hela samhället, vilket ställer höga krav på uppföljning. Systemet behöver vara metodologiskt väldesignad med lättillgängliga och relevanta indikatorer. Här behöver vi arbeta långsiktigt och tillsammans med berörda aktörer, till exempel Statistiska Centralbyrån, säger Annika Olsson, chef för avdelningen Analys och uppföljning.

 

Redan nästa år föreslås en fördjupad uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten föreslår också att det görs en longitudiell panelstudie, där ett representativt urval av befolkningen återkommande ingår i frågeundersökningar på det jämställdhetspolitiska området.

-  Att systematiskt följa människor i deras vardag vore en unik möjlighet att fortsätta att ligga i framkant vad gäller metodutveckling för att arbeta med jämställdhet. Vi önskar göra en förstudie kring detta för att säkra formerna för en sådan panel, säger Annika Olsson.

 

Mer information: Annika Olsson, avdelningschef Analys och uppföljning. annika.olsson@jamy.se  telefon: 072- 084 3257

Länk till rapporten: System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken (2018:5)


Bakgrund:

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Till det övergripande målet är sex delmål knutna:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Under senare år har bristerna och behoven när det gäller den jämställdhetspolitiska organisationen uppmärksammats i flera utredningar och rapporter:

  • I Jämställdhetsutredningens betänkande Mål och myndighet (SOU 2015:86) beskrivs hur frånvaron av en permanent förvaltningsstruktur på jämställdhetspolitikens område hindrar ett strategiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete.Jämställdhetsutredningens viktigaste slutsats blev därför att det krävs en fast och permanent struktur på nationell nivå för att regeringen ska kunna säkerställa att politiska prioriteringar genomförs.
     
  • Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppföljningssystem blir därför en viktig beståndsdel i detta arbete.

Läs mer: Regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet (2016/17:10)

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 1 oktober 2018