Tolv nya projekt ska öka jämställdheten med statligt stöd

Statens bidrag till jämställdhetsprojekt har i år särskilt fokus på funktionsnedsättning och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt fördelar Jämställdhetsmyndigheten tio miljoner kronor till organisationer som bidrar till att förbättra jämställdheten.

– Det här är nyskapande projekt som bemöter många av de utmaningar som jämställdhetsarbetet står inför. Under 2019 lyfter vi särskilt fram två områden. Dels handlar det om insatser som ska ge ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning, en grupp som lever i större ekonomisk utsatthet jämfört med andra grupper i samhället. Dels handlar det om förebyggande insatser för unga mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Av de ansökningar som har kommit in har tolv organisationer beviljats statsbidrag. Jämställdhetsmyndigheten fördelar varje år bidragen till det civila samhället på uppdrag av regeringen.

– Vi gör en kvalitetsbedömning av ansökningarna utifrån de förordningar som bestämmer hur vi ska arbeta. Genom att föreningar och stiftelser får pengar för att kunna genomföra sina projekt kan vi tillsammans komma närmare att uppnå ökad jämställdhet, säger Lena Ag.

 

Organisationer som beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2019:

ActionAid, 900 000 kr
Minska förekomsten av kvinnlig könsstympning. Använda beprövade metoder som använts i andra länder med goda resultat och fokuserar på långsiktiga attitydförändringar.

Boost by FC Rosengård, 600 000 kr
Överbrygga de stereotypa föreställningar som påverkar val av utbildning, yrke och ansvarsfördelningen av det obetalda hushållsarbetet för unga arbetslösa.

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, 1,45 miljoner kr
Belysa med hjälp av filmer att kvinnor med funktionsnedsättning osynliggörs i arbetsliv och samhälle.

Hela människan i Malmö, Noomi, 600 000 kr
Stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation.

Juventas ungdomsjour, Södertälje, 600 000 kr
Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på machokultur och killar som riskerar att både utsättas för och utöva hedersvåld.

RFSU Malmö, 600 000 kr
Främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter (SRHR) samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd.

RFSU Uppsala, 800 000 kr
Förebygga sexuellt våld i ungas nära relationer. Genomförs med elevgrupper på 30 högstadie- och gymnasieskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Uppsala län.

SOS Barnbyar Sverige, 1,1 miljoner kr
Kartlägga behov hos mammor som anlänt till Sverige på anknytning till sitt barn som tidigare kommit som ensamkommande, och därigenom underlätta etableringen samt avlasta det ansvar som i dag vilar på barnen.

Stiftelsen Fryshuset, 950 000 kr
Motverka hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på unga personer med HBTQIA+-identitet och unga personer i parallella samhällsstrukturer.

Sverok, 800 000 kr
Öka tjejers inflytande i spelhobbyn och stärka dem i rollen som ledare och arrangörer. Öka kompetensen om jämställdhet och integrera jämställdhetsperspektiv i spelhobbyn och närliggande verksamheter.

TRIS, Tjejers rätt i samhället, 1,1 miljoner kr
Utveckla en metod för att kunna leva ett självständigt liv fritt från våld och förtryck. Målgruppen är vuxna hedersvåldsutsatta individer som lever med skyddad identitet och som har brutit med sin familj/släkt.

Örebro läns idrottsförbund, 500 000 kr
Öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 2 juli 2019