Våld i nära relationer kan påverka arbetsplatsen

Att bli utsatt för våld i nära relation berör även kollegor och chefer. En undersökning på fem svenska myndigheter visar att över hälften som varit utsatta för våld i nära relationer hade oplanerad frånvaro, mådde dåligt eller blev påverkade i sina arbetsprestationer på annat sätt.

– De flesta har arbetat med någon som har blivit utsatt för våld i en nära relation. På arbetsplatsen finns även de som har utövat våld. Därför har arbetsplatsen en viktig roll att spela i arbetet med att motverka våld i nära relationer. Det är bra om både chefer och medarbetare är med i arbetet, så att arbetsplatsen lättare kan upptäcka våld i nära relationer och stödja medarbetare som blivit utsatta, säger Kerstin Kristensen, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Tillsammans med kanadensiska forskare har Jämställdhetsmyndigheten genomfört en enkät om konsekvenserna av våld i nära relationer för arbetsförmåga, anställda och arbetsplatser. Ungefär en av fem kvinnor och en av tio män uppgav att de har erfarenheter av våld i nära relationer. 29 procent hade sett tecken på att en kollega var utsatt för våld.

– Arbetsplatsen kan betyda mycket för den som är utsatt för våld i nära relation. Ibland är jobbet en av få kontakter med omvärlden. Samtidigt visar forskningen att våldet medför konsekvenser och kostnader, både för den anställda som är utsatt och för arbetsgivaren, säger Kerstin Kristensen.

I dag har arbetsgivare inget formellt ansvar när en anställd blir utsatt för våld i nära relation. Den internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet understryker däremot konsekvenserna av våld i nära relationer för arbetslivet. Ett förslag om att Sverige ska ratificera konventionen bereds nu hos regeringen.

– Att kunna ge rätt stöd är särskilt viktigt under covid-19-pandemin. Vi har sett att risken för våld i nära relationer ökar samtidigt som fler blir isolerade på grund av hemarbete och andra förändringar i arbetssätten. För den som är utsatt för våld kan det vara livsviktigt att kunna vända sig till chefen eller kollegorna för att få hjälp, säger Kerstin Kristensen.

 

Om undersökningen

Under september 2021 genomförde Jämställdhetsmyndigheten och forskare på Western University i Kanada en webbenkätundersökning på länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten samt Jämställdhetsmyndigheten. Totalt svarade 859 medarbetare och chefer på frågorna i undersökningen (55 procent av de tillfrågade). Syftet var att bidra till att öka kunskapen om hur våld i nära relationer påverkar medarbetare, kollegor och chefer. Undersökningen är också en del av arbetet med att förbättra arbetsplatsers möjligheter att upptäcka våld. Western University har sammanställt resultaten i en rapport.

Att upptäcka våld på arbetsplatsen

Flera tecken kan tyda på att någon på arbetsplatsen är utsatt för våld i nära relation:

  • Är ofta frånvarande från arbetet, eller kommer sent
  • Måste ofta ta telefonsamtal eller svara på SMS under arbetets gång
  • Är noga med att alltid komma och gå vid exakt samma tid varje dag
  • Ber om särskild behandling, till exempel att få gå tidigare
  • Isolerar sig
  • Är ovanligt mycket sminkad
  • Förändringar i arbetsprestationen, till exempel ojämn kvalitet på utförda uppgifter

Tecken som kan tyda på att någon på arbetsplatsen utövar våld i en nära relation:

  • Ljuger eller överdriver för att få sig själv att framstå i bättre dager
  • Dominerar samtalet när deras partner är närvarande eller förringar/nedvärderar sin partner
  • Försöker hålla den utsatta borta från arbetet/andra aktiviteter.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Publiceringsdatum: 10 december 2021