Arbetet mot våldsutsatthet under covid-19 (2022:11)

Covid-19-pandemin har lett till stora konsekvenser i samhället. I spåren av pandemin har brister i samhällets arbete med insatser till personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck synliggjorts.

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen fortsatt att utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19.

I uppdraget har ingått att bygga vidare på de resultat och slutsatser som uppnåtts i myndighetens uppdrag om covid-19 och våldsutsatthet som redovisades i februari 2021.

Slutsatserna av uppdraget visar bland annat att det finns stora skillnader mellan kommuner i deras arbetssätt mot våldsutsatthet, samt att det finns ett behov av fortsatt utveckling av arbetssätt för att nå grupper i särskild utsatthet.

Hälsa

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 31 mars 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024