Covid-19 och våldsutsatthet (2021:8)

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget utgår från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Jämställdhetsmyndigheten har bland annat genomfört en inventering av kommunernas pågående arbete mot våldsutsatthet och behov samt granskat kommuners webbplatser för att få en bild av en av kommunens kommunikationsvägar. Myndigheten har spridit goda exempel på arbetssätt och informationssatsningar som myndigheten har bedömt som viktiga. All information har tillgängliggjorts på myndighetens webbplats och genom utskick via SKR och länsstyrelserna. Jämställdhetsmyndigheten har även presenterat information på webbplatsen om hur covid-19 påverkat jämställdheten inom olika områden.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial som stöd för kommunernas arbete, samt genomfört flera riktade satsningar till kommuner bland annat med fokus på våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre. Informationen har även spridits via bland annat länsstyrelserna och SKR. Myndigheten har vidare genomfört tre webbinarier för att sprida kunskap om arbetssätt och information till kommuner från olika samhällsaktörer.

Publiceringsdatum: 1 februari 2021

Senast uppdaterad: 15 december 2021