Delredovisning 2024 Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor

Högskolesektorn har flyttat fram positionerna i jämställdhetsarbetet sedan universitet och högskolor fick uppdraget att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Vår uppföljning av verksamhetsåret 2023 visar att resultaten i allt större utsträckning redogör för jämställda villkor för studenter, anställda och samhället i stort. De jämställdhetspolitiska delmål som i störst utsträckning prioriteras är jämställd utbildning, makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet, och insatserna sker inom områden så som jämställdhet i utbildningens innehåll, jämställda karriärvägar och jämställd forskning.

För att skapa förändring behöver lärosätenas strategiska inriktningar omsättas verksamhetsnära. Av allt att döma omsätter lärosätena i hög grad sina inriktningar i olika delar av organisationen. Det tyder på att det pågår ett strategiskt förändringsarbete och en god implementering av övergripande styrdokument. För fortsatta resultat och effekter krävs att lärosäten har tillräckliga förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete. Uppdraget om jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet har bidragit med just det, genom att skapa legitimitet och riktning för hur högskolan förväntas bidra till ett jämställt samhälle. Tidigare rapporter visar att myndigheter med uppdrag om jämställdhetsintegrering uppvisar fler resultat än de som saknar uppdrag. Krav på återrapportering är ett viktigt incitament för att arbetet ska prioriteras och följas upp.

Åtgärderna bör ta sikte på att utmana och förändra de normer, strukturer och värde-ringar som skapar och återskapar ojämställda villkor i akademin. Vi ser även behov av sektorsövergripande samverkan för att komma till rätta med jämställdhetsproblem på samhällsnivå. Ett exempel är arbetet för att motverka könsbundna studie- och yrkesval, där högskolan som enskild sektor har svårt att påverka utvecklingen.

Tre slutsatser som lyfts i delredovisningen är behoven av

  • utveckling av lärosätens uppföljning och analys av det arbete som bedrivs, och hur det innebär ökad jämställdhet för högskolesektorns målgrupper
  • fortsatt uppdrag om jämställdhetsintegrering i regleringsbrev
  • sektorsövergripande samverkan.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 19 april 2024

Senast uppdaterad: 24 april 2024