Remissvar "Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn" DS 2023:15

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i förslagen om fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. Stärkt stöd och skydd för kvinnor och barn och ett starkt barnrättsperspektiv i socialtjänstens arbete är en angelägen jämställdhetsfråga. Flera av förslagen går i linje med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt kan bidra i arbetet med att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i samtliga av promemorian förslag med följande synpunkter i den fortsatta beredningen:

  • Kompetenshöjande insatser behövs genomföras hos samtliga myndigheter som kommer att omfattas av anmälningsskyldigheten inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • Säkerställ att vistelseorten för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter inte riskerar att röjas vid anmälan.
  • Följ upp konsekvenserna av förslagen om anmälningsskyldighet ur ett barnrätt- och jämställdhetsperspektiv.
  • Inkludera andra situationer där behovet av informationsdelning kan aktualiseras utifrån utsatthet för brott i förslaget om informationsdelning mellan myndigheter inom socialtjänstens brottsförebyggande förutom situationer kopplat till gängkriminell brottslighet.
  • Inkludera elevhälsan i uppgiftsskyldigheten på begäran av en socialnämnd som ska lämna upplysningar eller utföra en utredning enligt 6 kap. 19 eller 20 §§ föräldrabalken.

Publiceringsdatum: 7 november 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024