Remissvar "Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem" (DS 2023:20)

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslagen som presenteras i promemorian, men anser emellertid att det genomgående saknas ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheten vill lyfta vikten av att det i den fortsatta beredningen beaktas att tvångsvårdade flickor och kvinnor kan utgöra särskilt utsatta grupper. Vidare saknar myndigheten en jämställdhetsanalys kring hur förslagen kan säkerställa barns och kvinnors rätt till skydd mot sexuella övergrepp och våld.

Publiceringsdatum: 29 september 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023