Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2019:9)

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor (S2018/03926/JÄM (delvis)). Detta är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas den 1 september 2020.

Jämställdhetsmyndigheten ska enligt myndighetens instruktion främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, där ingår arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget angående effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor (S2018/03926/JÄM (delvis)) kompletterar myndighetens befintliga uppgift och uppdrag. Syftet med uppdraget är att stimulera utvecklingen av förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har påbörjat en inventering av befintliga arbetssätt och metoder inom området i Sverige med olika myndigheter och organisationer. Första delen av uppdraget är en analys- och inventeringsfas.

Den inventering av befintliga verksamheter som Jämställdhetsmyndigheten gjort så här långt i genomförandet av uppdraget visar på följande:

• Det finns få konkreta exempel på förebyggande arbete och attityd- och beteendeförändrande arbete mot könsstympning av flickor riktat till unga inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.

• Målgruppen behöver involveras mer framöver.

• Information och kampanjer behöver bli bättre på att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Senast uppdaterad: 4 februari 2022