Svar på inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik

För att långsiktigt stärka forskningsmiljöer i Sverige är det viktigt att beakta strukturella och organisatoriska faktorer som påverkar kvinnor och mäns olika möjligheter att forska och göra akademisk karriär. Regeringen bör jämställdhetsintegrera utformningen och styrningen av forsknings- och innovationspolitiken för att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Det behöver särskilt beaktas att akademin är en ojämställd sektor, att kvinnor till exempel fortfarande missgynnas i karriärutveckling och vid fördelning av forskningsmedel – även då de är lika meriterade. Det handlar både om att jämställdhetsintegrera regeringens övergripande utformning och resurstilldelning inom utbildning, forskning och innovation, men också regeringens styrning av högskolor och universitet samt forsknings- och innovationsfinansierande myndigheter, genom till exempel regleringsbrev.

Publiceringsdatum: 26 oktober 2023

Senast uppdaterad: 17 november 2023