Genomförandeplan kartläggning av våld mot män i nära relation

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ”kartlägga förekomsten av mäns utsatthet för våld i nära relationer samt göra en analys av behovet av olika insatser, till exempel skyddat boende, riktade till män som har utsatts för, eller riskerar att utsättas för, våld i nära relationer”.

I denna plan beskrivs de insatser som Jämställdhetsmyndigheten planerar att
genomföra för att kartlägga förekomsten av mäns utsatthet för våld i nära relation
samt göra en analys av behovet av olika insatser, till exempel skyddat boende, riktade
till män som har utsatts för, eller riskerar att utsättas för, våld i nära relationer.
Detta för att bidra till en ökad upptäckt och förbättrade stöd- och skyddsinsatser till män i
målgruppen, liksom utveckling av våldsförebyggande insatser.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2025.

Publiceringsdatum: 1 december 2023

Senast uppdaterad: 1 december 2023