Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2019:1)

I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget som pågått från 2013 till 2018.

Sammanfattning:

Jämställdhetsintegrering i myndigheter: Slutredovisning av utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2013–2018 (2019:1) slutredovisar regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som pågick under åren 2013–2018 och omfattade 58 myndigheter, en organisation och en extern stödfunktion.

Samtliga myndigheter som intervjuats i rapporten har nått resultat. Flera myndigheter har nått resultat i form av förändrade arbetssätt i stora delar av kärnverksamheten vilka bedöms redan ha fått eller kommer få direkta effekter och påverka jämställdheten positivt. Andra har gjort avgränsade strategiska förändringar i rutiner eller arbetssätt vilka i sin tur bidrar positivt för andra aktörers arbete med jämställdhetsintegrering. De flesta av de intervjuade myndigheterna kan också visa på förändrat verksamhetsutfall till följd av arbetet med jämställdhetsintegrering.

Redovisningen beskriver därtill förutsättningar som krävs för att arbete med jämställdhetsintegrering ska bli effektfullt. Det handlar om ett problembaserat arbetssätt, tydlig styrning av frågorna, organisering som främjar integrering i ordinarie arbete, internt och externt stöd, grundläggande kunskap, institutionellt lärande och samverkan. Redovisningen tar även upp en rad utmaningar som identifierats under programperioden.

Utifrån redovisningen drar Jämställdhetsmyndigheten följande slutsatser:

  • Myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering bidrar till uppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen och det är viktigt att fortsätta prioritera arbetet
  • Det finns fortsatt behov av tydlig politisk styrning med betoning på styrprocesser kombinerat med ett stärkt problemfokus. Jämställdhetsmyndigheten ser en utvecklingspotential i en styrning som främjar att olika aktörer från olika sektorer och på olika nivåer samverkar och arbetar gemensamt mot specifika ojämställdhetsproblem.
  • Arbetet utifrån strategin behöver utvecklas till att i högre grad inkludera fler maktordningar än kön, såsom socioekonomi, funktionsnedsättning och ålder, för att öka träffsäkerheten i insatserna.
  • Det finns behov av att utveckla arbetet med att följa upp effekterna av arbetet med jämställdhetsintegrering och ytterligare synliggöra resultat.
  • Det behövs fortsatt erfarenhetsutbyte och samarbete mellan myndigheter, internt och externt stöd samt nationell samordning.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 2 april 2019

Senast uppdaterad: 23 december 2021