Jämställdhetsmyndighetens remissvar DS 2021:27

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27). Jämställdhetsmyndigheten har inget att invända mot promemorians bedömningar och förslag.

Jämställdhetsmyndigheten vill understryka att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är av stor vikt för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, särskilt målet om ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Jämställdhetsmyndigheten anser att promemorian har belyst den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och Arbetsförmedlingens reformering utifrån perspektivet att främja jämställdhet för män och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten vill också understryka att Arbetsförmedlingen även framgent kommer att vara en viktig expertmyndighet och ha en viktig uppgift i att analysera och prognosticera efterfrågan på arbetskraft, yrkes- och kompetensefterfrågan, samt tillhandahålla vägledningsmaterial byggt på arbetsmarknadsanalyser. Här vill Jämställdhetsmyndigheten trycka på vikten att belysa jämställdhetsperspektivet i arbetsmarknadsanalyserna.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 10 november 2021

Senast uppdaterad: 18 november 2021