Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Dnr 2018:00027

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på "Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet" (Dnr 2018:00027).

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker huvuddelen av Skolverkets förslag och delar Skolverkets bedömning att förslagen sammantaget förtydligar och förstärker jämställdhetsuppdraget i läroplanen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolans samt Vuxenutbildningen. Jämställdhetsmyndigheten invänder dock mot den del i förslaget som innebär att ersätta befintliga skrivningar om kvinnor och män, med den könsneutrala formuleringen elever oberoende av könstillhörighet.

Jämställdhetsmyndigheten ser även möjligheter till ytterligare förstärkningar av jämställdhetsuppdraget i läroplanerna.
Jämställdhetsmyndigheten delar Skolverkets bedömning kring vikten av att stärka insatserna för jämställdhet inom skolans område. Jämställdhetsmyndigheten ser positivt på tilläggen att sexuella trakasserier lyfts fram, samt att sexism ska mötas med aktiva insatser. Likaledes ser Jämstäldhetsmyndigheten en stor vinst i införandet av särskilda stycken om att skolan ska verka för jämställdhet under rubriken Gymnasieskolans uppdrag respektive Perspektiv i utbildningen.

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig även positiv till förtydligandet att skolan ska verka för att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet, dock med reservation mot den könsneutrala skrivningen, samt att undervisningen ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv oavsett om undervisningen sker i skolan eller är förlagd till en arbetsplats. Därtill tillstyrks tilläggen om att granska och värdera normer samt att förtydligandet kring vuxenutbildningens uppdrag att erbjuda flexibla studier i samband med föräldraskap.

Jämställdhetsmyndigheten kommer vidare i remissvaret att fokusera på de invändningar myndigheten har mot Skolverkets förslag på könsneutrala skrivningar samt föreslå att detta utreds vidare. Jämställdhetsmyndigheten föreslår även skrivningar för att förtydliga maktperspektiv. Därtill föreslår Jämställdhetsmyndigheten ytterligare förtydliganden i avsnitt 2 Övergripande mål och riktlinjer kring bland annat rektors ansvar för jämställdhetsuppdraget.

Publiceringsdatum: 7 september 2018

Senast uppdaterad: 3 januari 2022