Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Dnr 2018:01394

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Skolverkets ”Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad” (Dnr 2018:01394).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget till förändringar i läroplanerna i syfte till att bättre stödja utbildning och undervisning inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Vi yttrar oss i remissvaret utifrån ett jämställdhetsperspektiv och fokuserar särskilt på de delar av uppdraget som rör pornografi, hedersrelaterat våld och förtryck samt samtycke.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget till förändringar, med vissa förbehåll. Då området sex och samlevnad har tydliga beröringspunkter med de jämställdhetspolitiska målen behöver kopplingar till dessa stärkas i skrivningarna och maktperspektivet därmed förstärkas. De nu föreslagna tilläggen kan inte till fullo anses motsvara uppdraget att särskilt beakta att hedersrelaterat våld och förtryck och pornografi ingår i kunskapsområdet.

I de fall Jämställdhetsmyndigheten inte ger förslag på alternativa skrivningar bistår Jämställdhetsmyndigheten gärna Skolverket i det fortsatta arbetet.

Publiceringsdatum: 17 april 2019

Senast uppdaterad: 4 januari 2022