Jämställdhetsmyndighetens remissvar på promemoria om nya könstillhörighetslagar

Jämställdhetsmyndigheten har ombetts att lämna svar på ovanstående promemoria och lämnar härmed sitt yttrande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss om två nya lagar om könstillhörighet. Ett övergripande mål är att en ändring av det kön som framgår av folkbokföringen som huvudregel ska bygga på självbestämmande.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker intentionen i utkastet, det vill säga att ”lagförslagen innebär en modernisering av lagstiftningen som ska ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet”. Myndighetens övergripande synpunkt på utkastet till lagrådsremiss är att det fortsatt finns en rad frågor som är otillräckligt utredda.

Publiceringsdatum: 7 februari 2022

Senast uppdaterad: 9 maj 2022