Remissvar om bättre konsekvensutredningar (DS 2022:22)

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar promemorians förslag om ett nytt regelverk för konsekvensutredningar. De konsekvensutredningar som görs inför beslut och förslag om lagar, regler och andra offentliga åtaganden behöver förbättras. Jämställdhet är relevant för i princip samtliga förslag och beslut som förordningen föreslås omfatta. Att analysera konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv är en förutsättning för kvalitetssäkrade analyser.

  • Vi ser positivt på promemorians förslag att beskriva och beräkna ett besluts effekter av betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är viktigt att konsekvensanalyser omfattar både kvantitativa och kvalitativa aspekter av jämställdhet.
  • Vi instämmer i förslaget att Ekonomistyrningsverket ska ansvara för samordning av stöd i arbetet med konsekvensutredningar. Det stärker jämställdhet som en del av den ordinarie styrningen i staten. Att Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att bidra i stödet möjliggör ett utökat samarbete mellan myndigheterna. Det bör leda till kvalitetssäkrade konsekvensanalyser som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsdimensioner.
  • Enligt förslaget ska granskningar av konsekvensutredningar fortsatt fokusera på konsekvenser för företag. Vi föreslår att frågan om utökad granskning till fler områden och särskilt granskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, utreds vidare.
  • Förslagen i promemorian är så pass omfattande att Jämställdhetsmyndigheten kan behöva mer personal om vi ska genomföra dem.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 16 december 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022