Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:89

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen "Tydligt ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89).

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens ambitioner att genom sina förslag åstadkomma en mer jämlik läkemedelstillgång i hela landet. Samtidigt finner Jämställdhetsmyndigheten det anmärkningsvärt att konsekvenser av utredningens förslag inte analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Remissvaret är skrivet med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Jämställdhetsmyndigheten har inga synpunkter på förslagens lagtekniska utformning.

Publiceringsdatum: 10 maj 2019

Senast uppdaterad: 4 januari 2022