Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:18

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:18, för flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering.

• Beaktat könsskillnader i studieresultat samt utredningens bedömning att det finns ett samband mellan studieresultat och deltagande i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål, menar Jämställdhetsmyndigheten att det även finns jämställdhetspolitiskt motiverade skäl att stärka modersmålsundervisningen och studiehandledningen generellt.

• Myndigheten understryker vikten av att regeringen inför eventuella beslut baserade på utredningens förslag överväger hur:– tillgången till statistiska uppgifter och andra kunskapsunderlag fördelat på kön, ålder och andra bakgrundsvariabler kan stärkas när det kommer till modersmålsundervisning och studiehandledning.– uppdrag och åtgärder som syftar till utveckling av kvalitet och organisation av modersmålsundervisning och studiehandledning kan utformas med hänsyn till både pojkars och flickors villkor, förutsättningar och behov.

• Myndigheten ställer sig bakom utredningens bedömning att reglering av ämnet modersmål i timplanerna på sikt kan ha vissa gynnsamma effekter på såväl flickors som pojkars deltagande i undervisningen.

• Myndigheten stödjer förslaget om förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål för nyanlända elever, då utredningens bedömning är att stödåtgärden kan gynna såväl flickors som pojkars måluppfyllelse samt bidra till minskade könsskillnader avseende studieresultat.

Publiceringsdatum: 16 mars 2020

Senast uppdaterad: 4 januari 2022